Album: พระ

พระ

อัปเดต 12 ธันวาคม 2017 at 04:37
ลพพุทธทาสและลพปัญญานันทะ  
หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก  
หลวงปู่ จันทา ถาวโร  
หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล  
หลวงปู่จันทา ถาวโร  
หลวงปู่กินรี จนฺทิโย  
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)  
หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ  
หลวงปู่ศิลา สุมังคโล  
หลวงพ่อลี ธานังกโร  
หลวงพ่ออินถวาย วัดป่านาคำน้อย  
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ  
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) วัดสามพระยา  
ขรัวตาแสง(พระครูมหิทธิเมธาจารย์)บูรพาจารย์ องค์สำคัญองค์หนึ่งของสมเด็จพุฒาจารย์โต  
หลวงพ่อกฤช นิมฺมโล  
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  
หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี (พระครูเกษมธรรมทัต)  
หลวงปู่เพี้ยน อคคธมโม  
หลวงปู่ภู จันทเกสโร  
หลวงปู่ดาบสสุมโนสมัยหนุ่ม  
พระครูญาณวิลาศ (แดง รตฺโต)  
163998  
หลวงปู่ตื้อ อจลธมโม  
พระครูญาณวิลาศ (แดง รตฺโต)  
หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร  
ลปหมุน ฐิตสีโล  
ครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน  
หลวงปู่เพชร สารธมโม(พระเทพสารมุนี)  
หลวงปู่สุภา กันตสีโล อริยะสงฆ์๕แผ่นดิน  
พระสังฆราชพระญานสังวรและลพชาสุภัทโท(ขวา)ในถํ้า  
ลพพุทธทาสและพระสังฆราชพระญานสังวร  
พระสิวลี  
พระอรหันต์จี้กง  
ลป.คําคนึง จุลมณี  
ลป.หงษ์ พรหมปัญโญ  
LpViriyoungSirintharo(96)2017  
หลวงปู่สรวง ออยเตียนสตูล  
หลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร ภิกษุ๖แผ่นดิน  
163799  
หลวงปู่เทพโลกอุดร  
Loading Photos......
Loading Photos......

แชร์หน้านี้

Loading...