พาหิยะดาบสขอคําสอนจากพระพุทธเจ้าถึง๓ครั้ง

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

พระเจ้าอชาติศัตรูมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยความกลัวในบาป(ปิตุฆาต) ช้างนาฬาคีรีถูกมอมเมาโดยพระเทวทัตและส่งมาเพื่อทําร้ายพระพุทธเจ้าแต่ต้องสยบจากความเมตตาของพระพุทธองค์ พระเจ้าอโศกมีรับสั่งให้พระโสนะและพระอุตตระไปเผยแพร่คําสอนพระพุทธเจ้าที่พม่า พระนางมัลลิกาถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ การแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเป็น๘ส่วน 163724 พระเจ้าพิมพิสารถูกทรมานโดยลูกชายพระเจ้าอชาติศัตรู พาหิยะดาบสขอคําสอนจากพระพุทธเจ้าถึง๓ครั้ง 163721 Buddha take care very sick monk Engraves Buddha's preaching on stone. Forth sangkyana King Asok sent his daughter to plant other Bothi tree First sangkyana at Sattabun khuha(Cave) after parinippan Subhatha dabos last ordain (arahant)before Mahaparinippan Before Mahaparinippan

แชร์หน้านี้

Loading...