joni_buddhist's Recent Activity

 1. joni_buddhist ตั้งกระทู้ใหม่

  เรื่องเล่าในพระธรรมบท ตอน อนาถบิณฑิกเศรษฐีไล่เทวดา

  เรื่องเล่าในพระธรรมบท ตอน อนาถบิณฑิกเศรษฐีไล่เทวดา เปิดดูไฟล์ 4375018 พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภเศรษฐีชื่ออนาถบิณฑิกะ...

  22688497_511329669223484_2353199264150640071_n.jpg

  Forum: พุทธศาสนา และ ธรรมะ

  23 ตุลาคม 2017 at 20:57
 2. joni_buddhist ตั้งกระทู้ใหม่

  เรื่องเล่าในพระธรรมบท ตอน นางลาชเทวธิดาผู้ทำทานแล้วไปสวรรค์

  เรื่องเล่าในพระธรรมบท ตอน นางลาชเทวธิดาผู้ทำทานแล้วไปสวรรค์ เปิดดูไฟล์ 4375016 พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภนางลาชธิดา...

  22554992_511325992557185_3352857045288015612_n.jpg

  Forum: พุทธศาสนา และ ธรรมะ

  23 ตุลาคม 2017 at 20:54
 3. joni_buddhist ตั้งกระทู้ใหม่

  เรื่องเล่าในพระธรรมบท ตอน จูเฬกสาฎก เอาชนะความตระหนี่

  เรื่องเล่าในพระธรรมบท ตอน จูเฬกสาฎก เอาชนะความตระหนี่ พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพราหมณ์ชื่อ จูเฬกสาฎก...

  22552301_508372559519195_8140077987986774166_n.jpg

  Forum: พุทธศาสนา และ ธรรมะ

  21 ตุลาคม 2017 at 01:34
 4. joni_buddhist ตั้งกระทู้ใหม่

  เรื่องเล่าในพระธรรมบท ตอน พระเสยยสกัตถเถระผู้มากความกำหนัดทางเพศ

  เรื่องเล่าในพระธรรมบท ตอน พระเสยยสกัตถเถระผุ้มากความกำหนัดทางเพศ เปิดดูไฟล์ 4372821 พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน...

  22489694_508374389519012_534762230032751336_n.jpg

  Forum: พุทธศาสนา และ ธรรมะ

  21 ตุลาคม 2017 at 01:33
Loading...