ทำบุญหรือทำบาปจะได้ผลอย่างไรในชาตินี้และชาติหน้า มีมาฝากครับ

ในห้อง 'บุญ-อานิสงส์การทำบุญ' ตั้งกระทู้โดย ไอ้โจ๋ย, 15 มกราคม 2008.

 1. ไอ้โจ๋ย

  ไอ้โจ๋ย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  104
  ค่าพลัง:
  +723
  สิ่งใดที่ไม่ดีก็พยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก สิ่งไหนดี ก็ทำให้มากขึ้นมากขึ้นนะ ครับ เพื่อความสุขที่ยิ่งขึ้นไป

  ผลของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต (รวมไปถึงการทำร้ายสัตว์ด้วยแม้ไม่ถึงตายก็ตาม)มี ๙
  ประการ คือ

  ๑. พิการ
  ๒. รูปไม่งาม
  ๓. กำลังกายอ่อนแอ
  ๔. กำลังกายเฉื่อยชา
  ๕. เป็นคนขลาด
  ๖. ฆ่าตนเอง หรือถูกฆ่า
  ๗. โรคภัยเบียดเบียน
  ๘. ความพินาศของบริวาร กำลังปัญญาไม่ว่องไว
  ๙. อายุสั้น

  ผลของการขี้ขโมยมี ๖ ประการ คือ

  ๑. ด้อยทรัพย์
  ๒. ยากจน
  ๓. อดอยาก
  ๔. ไม่ได้สิ่งที่ตนปรารถนา
  ๕. พินาศในการค้า
  ๖. ทรัพย์พินาศเพราะอัคคีภัย อุทกภัย ราชภัย โจรภัยเป็นต้น

  ผลของการแย่งคนรักของชาวบ้าน มี ๑๑ ประการ คือ

  ๑. มีผู้เกลียดชังมาก
  ๒. มีผู้ปองร้ายมาก
  ๓. ขัดสนทรัพย์
  ๔. ยากจนอดอยาก
  ๕. เป็นหญิง (เป็นหญิงที่อับโชค)
  ๖. เป็นกระเทย
  ๗. เป็นชายในตระกูลต่ำ
  ๘. ได้รับความอับอายเป็นอาจิณ
  ๙. ร่างกายไม่สมประกอบ
  ๑๐. มากไปด้วยความวิตกห่วงใย
  ๑๑. พลัดพรากจากผู้ที่ตนรัก

  ผลของการขี้ปด มี ๘ ประการ คือ

  ๑. พูดไม่ชัด
  ๒. ฟันไม่เป็นระเบียบ
  ๓. ปากเหม็นมาก
  ๔. ไอตัวร้อนจัด
  ๕. ตาไม่อยู่ในระดับปกติ
  ๖. กล่าววาจาด้วยปลายลิ้น และปลายปาก
  ๗. ท่าทางไม่สง่าผ่าเผย
  ๘. จิตไม่เที่ยงคล้ายวิกลจริต

  ผลของการชอบพูดซุบซิบนินทา มี ๔ ประการ คือ

  ๑. ตำหนิตนเอง
  ๒. มักจะถูกลือโดยไม่มีความจริง
  ๓. ถูกบัณฑิตตำหนิติเตียน
  ๔. แตกมิตรสหาย

  ผลของการพูกเพราะความโกรธ(การด่า) มี ๔ ประการ คือ

  ๑. พินาศในทรัพย์
  ๒. ได้ยินเสียง เกิดไม่พอใจ
  ๓. มีกายและวาจาหยาบ
  ๔. ตายด้วยอาการงงงวย

  ผลของการพูดเพ้อเจ้อ เช่น การล้อเล่น ,พูดจาไม่มีประโยชน์, พูดเล่น ฯลฯ มี ๔
  ประการ คือ

  ๑. เป็นอธัมมวาทบุคคล
  ๒. ไม่มีผู้เลื่อมใสในคำพูดของตน
  ๓. ไม่มีอำนาจ
  ๔. จิตไม่เที่ยง คือ วิกลจริต

  ผลของความอยากได้ อยากมีในทรัพย์ของผู้อื่นมี ๔ ประการ คือ

  ๑. เสื่อมในทรัพย์และคุณงามความดี
  ๒. ปฏิสนธิในตระกูลต่ำ
  ๓. มักได้รับคำติเตียน
  ๔. ขัดสนในลาภสักการะ

  ผลในปวัตติกาลของพยาบาท(ความเพ่งเล็ง จับผิด คิดร้าย อยากให้ผู้อื่นเสียหาย -
  เช่นขอให้ตายไวไวเป็นต้น) มี ๔ ประการ คือ

  ๑. มีรูปทราม
  ๒. มีโรคภัยเบียดเบียน
  ๓. อายุสั้น
  ๔. ตายโดยถูกประทุษร้าย

  ผลของความเห็นผิด มี ๔ ประการ คือ

  ๑. ห่างไกลรัศมีแห่งพระธรรม
  ๒. มีปัญญาทราม
  ๓. ปฏิสนธิในพวกคนป่าที่ไม่รู้อะไร
  ๔. เป็นผู้มีฐานะไม่เทียมคน

  ผลของเสพสุราเมรัย มี ๖ ประการ คือ

  ๑. ทรัพย์ถูกทำลาย
  ๒. เกิดวิวาทบาดหมาง
  ๓. เป็นบ่อเกิดของโรค
  ๔. เสื่อมเกียรติ
  ๕. หมดยางอาย
  ๖. ปัญญาเสื่อมถอย

  มาที่ส่วนของการทำดีบ้าง

  ทางของการกระทำ คือ บุญกริยาวัตถุ ๑๐ ได้แก่

  ๑. ทานมัย การให้สิ่งที่เป็นประโยชน์สุขแก่ผู้รับ
  ย่อมต้องได้รับอานิสงส์ ดังนี้

  ๑) เป็นที่มาของทรัพย์สมบัติทั้งหลาย
  ๒) เป็นที่ตั้งของโภคทรัพย์ทั้งปวง
  ๓) ผู้ให้ย่อมได้รับความสุข
  ๔) ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มาก
  ๕) ผู้ให้ย่อมผูกไมตรีผู้อื่นไว้ได้
  ๖) ทำให้เป็นผู้มีเสน่ห์น่านับถือ
  ๗) ทำให้เป็นที่น่าคบหาของคนดี
  ๘) ทำให้เข้ากับสังคมอื่นได้คล่องแคล่ว
  ๙) มีบุคลิกองอาจ สง่าผ่าเผย
  ๑๐) ทำให้มีชื่อเสียงเกียรติคุณดี
  ๑๑) ตายแล้วเกิดในสุคติภูมิ

  ๒. สีลมัย บุญที่สำเร็จได้ด้วยการรักษาศีล
  ย่อมต้องได้รับอานิสงส์ ดังนี้
  ๑) ทำให้มีความสุขกาย สุขใจ
  ๒) ทำให้เกิดโภคทรัพย์ได้
  ๓) ทำให้สามารถใช้สอยทรัพย์นั้นได้เต็มอิ่ม โดยไม่หวาดระแวง
  ๔) ทำให้ไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะมีใครมาทวงทรัพย์คืน
  ๕) ทำให้เกียรติคุณฟุ้งขจรไป ทำให้ผู้อื่นเกิดความเชื่อถือ
  ๖) ทำให้ชีวิตนั้นแกล้วกล้าองอาจท่ามกลางชุมชน
  ๗) ทำให้ไม่เป็นคนหลงลืมสติ
  ๘) ตายแล้วไปเกิดในสุคตภูมิ

  ๓. ภาวนามัย บุญที่สำเร็จได้ด้วยการเจริญสมถภาวนา และวิปัสสนาภาวนา
  ย่อมต้องได้รับอานิสงส์

  ๑) มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม
  ๒) มีผิวพรรณผ่องใส
  ๓) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
  ๔) มีความจำดี และกำลังปัญญาว่องไว
  ๕) เป็นคนใจคอเยือกเย็น
  ๖) เป็นที่ชื่นชอบของผู้พบเห็น
  ๗) มีบุคลิกอันน่าศรัทธา
  ๘) เกิดในตระกูลดี
  ๙) มีบุคลิกสง่างาม
  ๑๐) มีมิตรสหายมาก
  ๑๑) เป็นที่เคารพยำเกรงของคนทั่วไป
  ๑๒) เป็นที่ชื่นชอบของบัณฑิต
  ๑๓) สมบูรณ์ด้วยปัจจัย ๔
  ๑๔) ปราศจากอกุศลทั้งปวง
  ๑๕) ปลอดภัยจากศาสตราวุธ
  ๑๖) มีอายุยืน
  ๑๗) ตายแล้วเกิดในสุคติภูมิ

  ๔. อปจายนะ บุญที่สำเร็จได้ด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตน ต่อผู้ที่ควรเคารพนบนอบ
  (คุณวุฒิ วัยวุฒิ ชาติวุฒิ)
  ย่อมต้องได้รับอานิสงส์ ดังนี้

  ๑) เกิดในตระกูลสูง
  ๒) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
  ๓) มีมิตรสหายดี
  ๔) ได้รับคำชมเชยอยู่เสมอ
  ๕) มีความสมบูรณ์ในทรัพย์
  ๖) ได้พบเห็นแต่สิ่งที่ตนปรารถนา
  ๕. เวยยาวัจจะ บุญที่สำเร็จได้ด้วยการช่วยเหลือกิจการงานที่ชอบ
  ย่อมต้องได้รับอานิสงส์ ดังนี้
  ๑) มีความเป็นอยู่ดี สุขกายสุขใจ
  ๒) มีมิตรสหายมาก
  ๓) มีไหวพริบความจำดี
  ๔) มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง

  ๖. ปัตติทานะ บุญที่สำเร็จได้ด้วยการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้อื่น (การแผ่เมตตา)
  ย่อมต้องได้รับอานิสงส์ ดังนี้

  ๑) ไม่มีความอดอยาก ยากจน
  ๒) ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน
  ๓) มีบริวารดี
  ๔) เป็นที่รักของผู้พบเห็น
  ๕) มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม
  ๖) มีอายุยืน

  ๗. ปัตตานุโมทนา บุญที่สำเร็จได้ด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ
  ย่อมต้องได้รับอานิสงส์ ดังนี้

  ๑) มีสุขภาพสมบูรณ์
  ๒) มีฐานะดี
  ๓) มากไปด้วยลาภสักการะ
  ๔) พบเห็นแต่สิ่งที่ทำให้เกิดความสบายใจ

  ๘. ธัมมสวนะ บุญที่สำเร็จได้ด้วยการฟังธรรม
  ย่อมต้องได้รับอานิสงส์ ดังนี้

  ๑) เกิดในตระกูลสูง
  ๒) มีสติปัญญาดี
  ๓) มีมิตรสหายดี
  ๔) มีความเชื่อมั่นในตนเอง

  ๙. ธัมมเทสนา บูญที่สำเร็จได้ด้วยการแสดงธรรม
  ย่อมต้องได้รับอานิสงส์ ดังนี้

  ๑) ไม่มีกลิ่นปาก
  ๒) มีฟันขาวเรียบ
  ๓) บุตรบริวารมีความเชื่อฟัง
  ๔) มีบุคลิกสง่างาม
  ๕) มีความจำดี
  ๖) เป็นที่ไว้วางใจแก่ผุ้พบเห็น

  ๑๐.ทิฏฐุชุกรรม บุญที่สำเร็จได้ด้วยการทำความเห็นให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง
  ย่อมต้องได้รับอานิสงส์ ดังนี้
  ๑) มีปัญญาดี
  ๒) ไม่อดอยาก
  ๓) ไม่ยากจน
  ๔) มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
  ๕) มีบุคลิกสง่างาม
  ๖) พบเห็นแต่สิ่งที่ทำให้เกิดความสบายใจ
  ๗) มีฐานะความเป็นอยู่ดี
  ๘) มีบริวารมาก
  ๙) มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่มีชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่น

  บุญกริยาวัตถุ ๑๐ เมื่อสงเคราะห์ลงในทาน ศีล ภาวนา ได้ดังนี้คือ

  ทาน ปัตติทานะ ปัตตานุโมทนา สงเคราะห์ใน ทาน

  ศีล อปจายะ เวยยาวัจจะ สงเคราะห์ใน ศีล

  ภาวนา ธัมมสวนะ ธัมมเทสนา ทิฏฐุชุกรรม สงเคราะห์ใน ภาวนา

  ภาวนามัย อานิสงค์ 10 ข้อดังกล่าว จะสรุปได้ว่า
  บุญที่สำเร็จได้ด้วยการเจริญสมถภาวนา และวิปัสสนาภาวนา ได้บุญ เพราะจิต ได้ ข่ม
  ลด ละ เลิก ตัด กิเลส เป็น ชั้นๆ จนถึงที่สุดแห่งทุกข์ คือ พระนิพพาน

  ในจำนวน 10 ข้อ ภาวนามัย จึงสำคัญ ที่ สุด เพราะเป็น ปฏิบัติบูชา
   
 2. phuang

  phuang เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2005
  โพสต์:
  4,039
  ค่าพลัง:
  +10,025
  (y) ดีค่ะ ข้อมูลมีประโยชน์ อ่านแล้วรู้ผลแห่งการกระทำ
   
 3. NCK2046

  NCK2046 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 พฤศจิกายน 2006
  โพสต์:
  628
  ค่าพลัง:
  +3,785
  เรานะ เกิดมาตอนเด็กๆป่วยง่าย แม่ให้กินยาน้ำหวานเยอะ

  โตขึ้นสีฟันเลยไม่ค่อยขาว ออกเหลืองๆหมองๆ โตมาหน่อยก็เป็นคนชอบพูดเล่นๆกับเพื่อน บางทีก็เผลอพูดเล่นถึงพระถึงเจ้า แต่ไม่มีเจตนาลบหลู่ท่านนะ แต่เราไม่รู้ว่านั่นคือการปรามาสพระรัตนตรัย พอตอนนี้รู้เรื่องแล้วก็เข้าใจว่าที่ทำนั่นเป็นบาปกรรมที่ได้แก้ตัวเอง เลยทำให้สีฟันไม่สวย

  ตอนนี้เลยไม่กล้าที่จะพูดเล่นเกี่ยวกับพระแล้ว ขอขมาพระรัตนตรัยและตั้งสติในการพูดทุกครั้งค่ะ
   
 4. Komodo

  Komodo หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  11,345
  กระทู้เรื่องเด่น:
  72
  ค่าพลัง:
  +104,300
  ฟันไม่งาม แต่ใจงามครับ ขันธ์ 5 ไม่เกิน 100 ปีมั้นก็เสื่อมครับ

  ขออนุโมทนาครับ และขอให้รักษากำลังใจในการบำเพ็ญเพื่อพระโพธิญาณครับ
   
 5. อรวี จุฑากรณ์

  อรวี จุฑากรณ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  439
  ค่าพลัง:
  +185
  ขออนุโมทนา กระทู้ดีดี สาธุ สาธุ สาธุ

  (y) อ่านแล้วรู้สึกว่าเรายังทำดีไม่พอ แล้วจะนำไปปฎิบัตินะค่ะ

  สุขกาย สุขใจ รักษาตน ให้พ้น จากทุกข์ ภัยทั้ง สิ้นเทอญ
   
 6. oomsin2515

  oomsin2515 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  2,934
  ค่าพลัง:
  +3,388
  ธมฺโม หเว รกฺขติธมฺมจารี
  <O:p</O:p


  พระธรรมนี่แหละย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
  <O:p</O:p

  <O:p</O:p

  บุญสำเร็จได้ด้วยการ อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ
  <O:p</O:p

  <O:p</O:p

  ขอให้ทุกท่านมีความเจริญยิ่งขึ้นในพระพุทธศาสนา<O:p</O:p
   
 7. kaitheera

  kaitheera สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  27
  ค่าพลัง:
  +14
  ขอนำไปเผยแผ่ต่อนะครับ
   
 8. ถนอม021

  ถนอม021 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กันยายน 2008
  โพสต์:
  2,099
  ค่าพลัง:
  +3,161
  อนุโมทนาสาธุด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

  และขออุทิศบุญกุศลทั้งปวงแด่เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ
  ให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจตลอดไป ขอให้อโหสิรรมและ
  ขออโหสิกรรมกับทุกรูปทุกนามด้วยเถิด ให้ทุกท่านได้พระนิพพาน
  ในชาตินี้ด้วยเถิด

  ถนอม สุพัตรา ถกนธ์ พร้อมครอบครัวและญาติมิตร

  หลังจากสวดบูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับท่านที่ไม่ค่อยมีเวลามาก แนะนำบทสวดพุทธมนต์แบบย่อ ๆ แต่มีพลานุภาพมาก มีอานิสงส์มาก สวดไม่เกิน 5 นาทีจบ ดังนี้

  นะโม 3 จบ

  หัวใจ อิติปิโส ว่า
  อิสะวาสุ
  หัวใจพาหุง
  พา มา นา อุ กะ สะ นะ ทุ
  หัวใจพระเจ้าสิบชาติ
  เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว
  หัวใจบารมี 30 ทัส
  ทา สี เน ปะ วิ ขะ สะ อะ เม อุ
  หัวใจพระอาการวัตตาสูตร
  มุนินทะ วะทะนัมโพชะ คัพพะสัมภาวะ สุนทะรีปาณีนัง สะระณัง วาณี มัยหัง ปิณะ ยะตัง มะนัง
  หัวใจพระธารณะปริตร
  ทิฏฐิลา ทัณฑิลา มันติลา โรคิลา ขะระรา ทุพพิลา เอเตนะ สัจจะ วัชเชนะ โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา
  หัวใจพระไตรปิฎก
  จิเจรุนิ
  หัวใจพระคาถาชินบัญชร
  ชะ จะ ต ะ สะ สี สัง หะ โก ทะ กะ เก นิ กุ โส ปุ เถ เส เอ ชะ ระ ธะ ขะ อา ชิ วา อะ ชิ สะ อิ ตัง
  คาถาบูชาพระพุทธเจ้า 16 พระองค์
  นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง อุมิอะมิ มะหิสุตัง สุนะพุทธัง สุอะนะอะ

  [​IMG]สวดจบควรแผ่เมตตาทุกครั้ง[​IMG]
   
 9. ผู้หญิงธรรมดา

  ผู้หญิงธรรมดา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 มกราคม 2008
  โพสต์:
  1,119
  ค่าพลัง:
  +526
  ขออนุญาติคัดลอก ไว้เตือนความจำ นะจ๊ะ
   
 10. สุภาพรกิ่งนอก

  สุภาพรกิ่งนอก เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กันยายน 2008
  โพสต์:
  406
  ค่าพลัง:
  +1,533
  ขออนุโมทนาบุญนี้ค่ะ สิ้นเดือนนี้จะโอนปัจจัยมาสมทบร่วมเป็นเจ้าภาพ "ซุ้มประตู" มณฑปจตุรมุข ศูนย์พุทธศรัทธา พร้อมกองบุญพิเศษ 12 กอง

  ขอชื่อบัญชีและหมายเลขบัญชี ชื่อธนาคารด้วยค่ะ
   
 11. โชเต

  โชเต เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 เมษายน 2009
  โพสต์:
  288
  ค่าพลัง:
  +334
  สำหรับผมแล้ว ผมว่าเอาแค่ชาตินี้จะดีกว่าไหมครับ

  แล้วเคยได้ยินบ้างไหมว่า

  "เวลาไปทำบุญ ที่ศาลา ตอนที่พระท่านกำลังขบฉันท์
  อย่าคุยกัน เพราะว่าขณะที่เราคุยกันตอนที่พระท่านฯ กำลังเทศน์
  อยู่นั้น เราไปทำให้พวกเขาได้ยิน ไม่ชัดได้ยินไม่ถนัด เกิดมาชาติหน้าภพใด
  ก็ช่าง จะต้องหูหนวกหูตึงไปอีก 500 ชาติ"

  เคยได้ยินกันบ้างไหม
  นีก็เป็นอีก "แรงบุญ และแรงกรรม" ที่ได้เห็นอยู่เป็นประจำ

  "แล้วเรายังจะคุยกัน อยู่อีกหรือ" ในวัดในวา น่ะเคยรู้กันบ้างไหม

  อีกอย่างหนึ่งที่พบเห็นอยู่บ่อย ๆ ก็คือ

  "ใช้ผู้มีศีล" จะบอกว่าไม่ได้พูดใช้ท่านก็ดี ท่านหยิบให้ ท่านทำให้ก็ดี

  ด้วยอานิสงค์ผลกรรมอันนี้ ไปเกิดชาติใดก็ตาม จะต้องเกิดไปเป็น

  "ขี้ข้า" องค์ที่เราเอ่ยปากใช้ท่าน ไปอีก 500 ชาติ

  (ชอบไหม) ถ้าท่านไม่หยิบให้ ก็บวกเพิ่มไปอีก 500 ชาติ

  รู้ไหมว่ามันเป็น "บาป" อยู่ในวัดในวา อย่าเอานิสัยตอนที่บ้านมาใช้

  เที่ยวหยิบโน่น หยิบนี่โดยไม่ได้รับอนุญาต มันเป็น "บาป" นะ

  กล้าพูดเลยได้ว่า เข้าวัดทำบุญอะไรก็ช่าง ถ้าไม่ระมัดระวังตัว ก็ช่วยไม่ได้<!-- google_ad_section_end -->
   
 12. wee1965

  wee1965 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  35
  ค่าพลัง:
  +114
  อนุโมทนาค่ะ แล้วชอบแหย่คนเล่น บาปไหม บางทีบรรยากาศมันตึงเครียด แค่อยากมีฮา
   
 13. new_mansum

  new_mansum เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2010
  โพสต์:
  3,796
  ค่าพลัง:
  +5,376
  ขออนุโมทนาครับ
  ขอ เซพ เก็บไว้ดูนะครับ
   
 14. หนูนาน้อย

  หนูนาน้อย สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 มกราคม 2011
  โพสต์:
  10
  ค่าพลัง:
  +12
  ดีใจจังที่ได้อ่านค่ะ ทำให้รู้ว่ายังต้องทำบุญอีกเยอะ ต้องรีบเก็บคะแนน เผี่อพรุ่งนี้ตายไป จะเก็บคะแนนไม่ทัน
  ขออนุโมทนาในธรรมทานด้วยค่ะ
   
 15. oriental_beauty

  oriental_beauty เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  141
  ค่าพลัง:
  +116
  ขอบคุณที่นำเอาข้อมูลมาฝากค่ะ
  คนจะได้ไม่กล้าทำบาป
   
 16. สองเสาร์

  สองเสาร์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  255
  ค่าพลัง:
  +121
  อนุโมทนาบุญด้วยคะ
  สาธุ สาธุ สาธุ
  ขอให้ท่านเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปคะ
   
 17. หัถเดช

  หัถเดช สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2011
  โพสต์:
  9
  ค่าพลัง:
  +2
  บทความดีมีประโยชน์มากครับ ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยครับ
   
 18. bangsaennitting

  bangsaennitting สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤษภาคม 2011
  โพสต์:
  129
  ค่าพลัง:
  +24
  อนุโมทนา สาธุ สาธุ
  กมฺมุนา วตฺตตี โลโก : สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
   
 19. ttt2010

  ttt2010 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  1,754
  ค่าพลัง:
  +897
  อนุโมทนาสาธุ
  บุญนี้ ขอยกให้กับเจ้าของกระทู้ด้วยเทอญ...

  ttt2010 ศิษย์พระอาจารย์บุญยง อภิลาโส ภิกขุ
  _____________________________________________________
  แนะนำกระทู้
  มิจฉาชีพกับรถที่จอดบนทางด่วน ทางยกระดับ และทางกลับรถ
  เมื่อรู้ว่า...ดวงชะตาขาด
  คติธรรมนำทางชีวิต ตามแนวคิดของศิษย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  เปิดดวง พิธีกรรมแก้ดวงชะตา (สำนักสงฆ์พรหมรังศรี)
  16 ตุลาคม 2554 กฐินสามัคคีปฐมฤกษ์เบิกชัย ที่พักสงฆ์พรหมรังศรี
  ป้องกันภัยน้ำท่วมเมื่อถูกธรรมชาติลงโทษ ตัวอย่างนครอินทร์&ราชพฤกษ์
  แก๊งกลุ่มเด็กอุแว้ อุแว้...ซิ่ง...(แก้เครียดน้ำท่วม)
  ท่องเที่ยวนครนายก เมืองเจ้าพ่อขุนด่าน
  ท่องวัดและศาสนสถานที่สำนักสงฆ์พรหมรังศรี
  การเบิกโอนบุญ อนุโมทนาบุญ และวิธีปฏิบัติ
  แจกฟรี (ไฟล์ PDF) หนังสือหลวงตามหาบัว ไม่มาเกิดมาตายเรียกว่า ชาติสุดท้าย
  ขอเชิญร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดดอนพัฒนาราม พระนครศรีอยุธยา
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศูนย์วิปัสสนาศิริธรรม(นายาง)ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
  แรงศรัทธาพุทธศาสนาในบอร์ดพลังจิต
  วันอาสาฬหบูชา วันนี้เลือกเวียนเทียนที่พุทธมณฑลดีกว่า<!-- google_ad_section_end -->
   
 20. manow2709

  manow2709 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 สิงหาคม 2011
  โพสต์:
  49
  ค่าพลัง:
  +28
  ขออนุญาตคัดลอกเอาไว้ท่องบูชาค่ะ ขอขอบคุณและขออนุโมทนาด้วยค่ะ
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - ทำบุญหรือทำบาปจะได้ผลอย่างไรในชาตินี้และชาติหน้า มีมาฝากครับ
 1. rinnn
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  421
 2. vacharaphol
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  372

แชร์หน้านี้

Loading...