พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ หลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับผู้ปรารถนาพุทธภูมิ

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย นะมัตถุ โพธิยา, 3 พฤษภาคม 2010.

 1. นะมัตถุ โพธิยา

  นะมัตถุ โพธิยา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  562
  ค่าพลัง:
  +2,140
  พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ
  ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)


  เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับผู้ปรารถนาพุทธภูมิ


  เพราะมีสอนครบ ทั้งสมถกรรมฐานให้ครบทั้ง 40 กอง
  วิปัสสนากรรมฐาน คือ มหาสติปัฏฐานครบทั้ง 4 หมวด
  และยอดวิชาแห่งการเจริญเมตตาธรรม คือ ออกบัวบานพรหมวิหาร

  โดยมีวิธีการสอนที่เป็นขั้นตอน เป็นไปตามลำดับ ไม่ข้ามขั้นตอน
  ตามสภาวะจิตจากหยาบไปละเอียดจนถึงที่สุดแห่งธรรม​

  -----------------------------------------------------------  ขั้นตอนการปฏิบัติพระกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ  <O:pสมถะกรรมฐาน มัชฌิมาแบบ ลำดับ
  รูปกรรมฐาน ตอน ๑
  <O:p๑.ห้องพระปีติห้า
  <O:p๒.ห้องพระยุคลหก
  <O:p๓.ห้องพระสุขสมาธิ
  <O:pพระกรรมฐาน ๓ ห้องนี้เป็นพระกรรมฐาน สำหรับฝึกตั้งสมาธิ เป็นพระกรรมฐานต่อเนื่องของจิต
  จากจิตหยาบ ไปหาจิตที่ละเอียด ถึงขั้นอุปจารสมาธิเต็มขั้น หรือ เรียกว่ารูปเทียมของปฐมฌาน สอบนิมิต เป็นอารมณ์

  <O:p<O:p
  รูปกรรมฐาน ตอน ๒
  <O:p๔.ห้อง อานาปานสติ ๙ จุด ทำให้จิตละเอียดขึ้น ถึงอัปปนาสมาธิ หรืออัปปนาฌาน<O:p</O:p
  ๕.ห้อง กายคตาสติกรรมฐาน
  <O:p๖.ห้องกสิณ ๑๐ ประการ
  <O:p๗.ห้องอสุภ ๑๐ ประการ เพื่อละราคะ
  <O:p๘.ห้องปัญจมฌาน
  <O:pห้องพระอานาปานกรรมฐาน ถึงห้องปัญจมฌาน เป็นรูปกรรมฐาน สอบนิมิต เป็นพระกรรมฐานต่อเนื่องใน<O:pกายคตาสติกรรมฐาน และกายานุปัสสนาสติปัฎฐาน
  <O:pพระโยคาวจร ผู้เจริญอานาปานสติ เจริญอาการ ๓๒ เจริญกสิณ ๑๐ ประการ เจริญอสุภะ ๑๐ ประการ <O:pเจริญปัญจมฌาน
  พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า เป็นการเจริญกายคตาสติกรรมฐานทั้งสิ้น ย่อมได้รับอานิสงส์<O:pมากมาย เปรียบเหมือน น้ำเต็มขอบสระ กาบินมาแต่ทิศใดย่อมดื่มกินน้ำได้ทุกทิศ

  <O:p<O:p
  อรูปกรรมฐาน (สอบสภาวธรรม)
  <O:p๙.ห้อง อนุสสติ เจ็ดประการ เป็นคุณธรรม ของพระโสดาบัน
  <O:p๑๐.ห้อง อัปปมัญญาพรหมวิหาร
  <O:p๑๑. ห้อง อาหาเรปฎิกูลสัญญา<O:p
  ๑๒.ห้อง จตุธาตุววัฏฐาน
  <O:p๑๓.ห้อง อรูปฌาน
  <O:pตั้งแต่ห้อง อนุสสติ ๗ ประการ ถึงห้องอรูปฌาน เป็นอรูปกรรมฐาน สอบอารมณ์ สอบสภาวธรรม <O:pจิตได้สภาวธรรมเต็มที่
  การเจริญวิปัสสนา ก็แจ่มแจ้งยิ่งขึ้น เมื่อจะขึ้นวิปัสสนาฌาน ให้ทำฌานสมาบัติแปด ถอยมาถึง ตติยฌาน แล้วเจริญ พระวิปัสสนา
  <O:p  (จบสมถะ)


  <O:p
  วิปัสสนากรรมฐาน มัชฌิมาแบบ ลำดับ
  <O:p๑.เจริญวิสุทธิเจ็ดประการ เอาองค์ฌาน เป็นบาทฐาน<O:p
  ๒.พระไตรลักษณะญาณ ๓<O:p
  ๓.พระอนุวิปัสสนา ๓<O:p
  ๔.พระวิโมกข์ ๓ ประการ<O:p
  ๕.พระอนุวิปัสสนาวิโมกข์ ๓
  ๖.พระวิปัสสนาญาณ ๑๐<O:p
  ๗.พระโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ เป็นบาทรองรับวิปัสสนา<O:p
  ๘.สัญโญชน์ ๑๐ เพื่อให้รู้กิเลสที่จะละ<O:p
  ๙.ออกบัวบานพรหมวิหาร เจริญเพื่อละพยาบาท เป็นหนทางสู่ มรรค ผล นิพพาน  <O:p
  (จบ-สมถะ-วิปัสสนามัชฌิมา แบบลำดับ)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------


  ขอบพระคุณที่มา
  เว็บสมเด็จสุก
  http://somdechsuk.com

  :cool::cool::cool:<!-- google_ad_section_end -->
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 พฤษภาคม 2010
 2. นะมัตถุ โพธิยา

  นะมัตถุ โพธิยา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  562
  ค่าพลัง:
  +2,140
  หลักสูตรกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ
  ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจ้า (สุกไก่เถื่อน)

  ๑. สมถกรรมฐาน<O:p


  เครื่องสักการะพระรัตนตรัย
  บททำวัตรพระ
  คำปริยายขึ้นธรรม<O:p
  คำกล่าวขอขมาโทษ
  การศึกษาโดยลำดับ
  ลำดับสมาธิจิตในห้องพระพุทธคุณ<O:p
  คำอาราธนาพระกรรมฐาน (ปีติ ๕)
  คำอธิบายเวลากำหนดจิต
  วิธีนั่งเข้าที่ ภาวนา<O:p
  ก่อนนั่งสมาธิภาวนาพึงสำเหนียก
  หลังเลิกนั่งภาวนา
  วิธีแจ้ง(สอบอารมณ์)พระกรรมฐาน<O:p
  ลำดับแห่งการเจริญสมาธิ
  ปรากฎการณ์ เมื่อเจริญสมาธิสงบดีแล้ว<O:p
  คัมภีร์พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสกสูตร<O:p
  พระกรรมฐานที่ใช้สำหรับฝึก ตั้งสมาธิ <O:p


  อารมณ์พระปีติ ๕ ประการ<O:p
  เข้าสับ ปีติธรรม เป็นอนุโลม เข้าสับปีติธรรม เป็นปฏิโลม<O:p
  เข้าคืบปีติธรรมเป็น อนุโลม เข้าคืบปีติธรรมเป็น ปฏิโลม<O:p
  เข้าวัด-ออกวัด-เข้าสะกด ปีติธรรมเป็น อนุโลม-ปฏิโลม<O:p
  พระปีติเจ้าทั้ง ๕ จัดเป็น ธาตุ อารมณ์ของยุคลธรรม ๖ ประการ<O:p
  เข้าสับยุคล ๖ เป็นอนุโลม-ปฏิโลม เข้าคืบยุคล ๖ เป็นอนุโลม-ปฏิโลม<O:p
  เข้าวัด-ออกวัด-เข้าสะกด ยุคลธรรมเป็นอนุโลม-ปฏิโลม<O:p
  พระยุคลธรรม ๖ จัดเป็นธาตุ สุขสมาธิ ๒ ประการ<O:p
  เข้าวัดออกวัด-เข้าสะกดสุขสมาธิเป็น อนุโลม-ปฏิโลม <O:p
  พระสุข พระพุทธา จัดเป็นธาตุ ลักษณะอาการของปีติ – ยุคล – สุข


  กายคตาสติกรรมฐาน
  ลำดับพระกรรมฐานอันนับเนื่องใน กายานุปัสสนา สติปัฎฐาน<O:p


  ห้องอานาปานสติ คำอาราธนาอานาปานสติ แสดงจุดอานาปานสติ ๙ จุด<O:p


  การพิจารณา กายคตาสติ คำอาราธนากายคตาสติ ห้องกายคตาสติ<O:p


  คำอาราธนากสิณสิบ ห้องกสิณสิบ<O:p


  การพิจารณาธาตุในกาย<O:p


  คำอาราธนาอสุภกรรมฐาน อสุภกรรมฐาน ๑๐ ประการ
  การพิจารณา อสุภสัญญา<O:p
  ความแตกต่าง แห่งบุคคลราคะจริต ในอสุภกรรมฐาน<O:p
  เหตุขึ้นองค์ฌานใน อสุภกรรมฐาน <O:p  การได้องค์ฌานต่างๆ องค์ ๕ ในองค์ฌาน<O:p

  คำอาราธนา ปฐมฌาน คำอธิบาย ปฐมฌาน <O:p


  คำอาราธนา ทุติยฌาน คำอธิบาย ทุติยฌาน<O:p


  คำอาราธนา ตติยฌาน คำอธิบาย ตติยฌาน<O:p


  คำอาราธนา จตุถฌาน คำอธิบาย จตุถฌาน<O:p


  คำอาราธนา ปัญจมฌาน คำอธิบาย ปัญจมฌาน เหตุเรียก ปัญจมฌาน <O:p
  ปฐมฌาน มีวิสุทธิธรรม ๓๐ ทุติยฌาน มีวิสุทธิธรรม ๓๐<O:p


  ตติยฌาน มีวิสุทธิธรรม ๓๐ จตุตถฌาน มีวิสุทธิธรรม ๓๐ ปัญจมฌาน มีวิสุทธิธรรม ๓๐<O:p


  พิจารณาวิปัสสนาใน อรูปฌาน ฌานสูตร<O:p


  <O:p
  คำอาราธนา อนุสสติ การเจริญ อนุสสติต่างๆ<O:p


  พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ<O:p


  สีลานุสสติ จาคานุสสติ เทวตานุสสติ<O:p

  มรณานุสสติ อุปสมานุสสติ คำภาวนาในห้อง อนุสสติ<O:p


  อนุสสติกรรมฐาน กระแสธรรม ของพระโสดาบัน<O:p


  <O:p  พรหมวิหาร ๔ และ คำอาราธนา คำภาวนา แผ่เมตตาในตน ๗ บท แผ่เมตตา ๑๐ ทิศ<O:p

  ออกทิศเมตตาพรหมวิหาร บทที่ ๑ ออกทิศเมตตาพรหมวิหาร บทที่ ๒<O:p


  ออกทิศเมตตาพรหมวิหาร บทที่ ๓ ออกทิศเมตตาพรหมวิหาร บทที่ ๔<O:p


  วิกุพพนา อาราธนา พิจารณาดู ๔ ทิศ อาราธนา พิจารณาดู ๘ ทิศ<O:p


  อาราธนา พิจารณาดู ๑๐ ทิศ เวียนทิศเมตตา ๕ รอบ แผ่เมตตา รอบนอก<O:p


  <O:p  กรุณาพรหมวิหาร และ คำอาราธนา แผ่กรุณารอบใน แผ่กรุณา ๑๐ ทิศ

  <O:pแผ่ออกทิศกรุณา บทที่ ๑ แผ่ออกทิศกรุณา บทที่ ๒ แผ่ออกทิศกรุณา บทที่ ๓<O:p

  แผ่ออกทิศกรุณา บทที่ ๔ อาราธนา พิจารณาดู ๔ ทิศ อาราธนา พิจารณาดู ๘ ทิศ<O:p
  อาราธนา พิจารณาดู ๑๐ ทิศ เวียนทิศกรุณา ๔ รอบ
  มุทิตาพรหมวิหาร และ คำอาราธนา แผ่มุทิตาในตน แผ่มุทิตา ๑๐ ทิศ<O:p
  ออกทิศมุทิตาพรหมวิหาร บทที่ ๑ ออกทิศมุทิตาพรหมวิหาร บทที่ ๒<O:p
  ออกทิศมุทิตาพรหมวิหาร บทที่ ๓ ออกทิศมุทิตาพรหมวิหาร บทที่ ๔<O:p
  อาราธนา พิจารณาดู ๔ ทิศ อาราธนา พิจารณาดู ๘ ทิศ อารธนา พิจารณาดู ๑๐ ทิศ
  เวียนทิศมุทิตา ๔ รอบ คำแผ่มุทิตารอบนอก
  <O:p  อุเบกขาพรหมวิหารและคำอาราธนา คำแผ่อุเบกขารอบใน แผ่ทิศอุเบกขา ๑๐ ทิศ<O:p
  ออกทิศอุเบกขาพรหมวิหาร บทที่ ๑ ออกทิศอุเบกขาพรหมวิหาร บทที่ ๒
  ออกทิศอุเบกขาพรหมวิหาร บทที่ ๓ ออกทิศอุเบกขาพรหมวิหารบทที่ ๔<O:p
  ออกทิศอุเบกขาพรหมวิหาร บทที่ ๕<O:p
  อารธนา พิจารณาดู ๔ ทิศ อาราธนา พิจารณาดู ๘ ทิศ อาราธนา พิจารณาดู ๑๐ ทิศ
  เวียนทิศอุเบกขา ๕ รอบ แผ่อุเบกขารอบนอก ๕ รอบ<O:p

  ยุคนิทธวรรค เมตตากถา อัปปมัญญา พรหมวิหาร
  <O:p  คำอาราธนาอาหาเรปฏิกูลสัญญา คำภาวนาอาหาเรปฏิกูลสัญญา<O:p
  อธิบายอาหาเรปฏิกูลสัญญา อานิสงส์อาหาเรปฏิกูลสัญญา<O:p


  คำอาราธนาจตุธาตุววัฏฐาน ปฐวีธาตุ ๒๐ โกฏฐาส อาโป ๑๒ โกฏฐาส<O:p
  เตโช ๔ โกฏฐาส วาโย ๖ โกฏฐาส<O:p


  คำอาราธนาอรูปกรรมฐาน คำภาวนาอรูปกรรมฐาน อรูปฌาน มีวิสุทธิธรรม ๓๐<O:p
  อธิบายอรูปวิโมกข์ การพิจารณาวิปัสสนา ในอรูปฌาน<O:p
  ฌานสูตร การเข้าฌาน เป็นบาทของ วิปัสสนา
  <O:p


  <O:p


  ๒. วิปัสสนากรรมฐาน
  <O:p<O:p


  วิปัสสนากรรมฐาน สีลวิสุทธิ เป็นอย่างไร สีลวิสุทธิ<O:p
  สีลวิสุทธิ ชื่อว่าญาณ เรียกว่า สีลมยญาณ จิตตวิสุทธิ
  <O:pทิฏฐิวิสุทธิ เป็นอย่างไร ทิฏฐิวิสุทธิ ทิฏฐิวิสุทธิ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ธรรมทิฏฐิญาณ
  <O:pกังขาวิตรวิสุทธิ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ
  <O:pปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ญาณทัสสนวิสุทธิ


  โสดาปัตติมรรคญาณ สกทาคามิมรรคญาณ
  <O:pอนาคามิมรรคญาณ อรหัตตมรรคญาณ
  <O:pโสดาปัตติผลญาณ สกทาคามิผลญาณ
  <O:pอนาคามิผลญาณ อรหัตตผลญาณ


  <O:p<O:pวิมุตติญาณ ลักษณะ ๓ อนิจจลักษณะ ทุกขลักษณะ อนัตตลักษณะ
  <O:pมนสิการโดยความ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา

  <O:pอนุวิปัสสนา ๓ วิปัสสนาญาณ ๑๐ สัมมสนญาณ อุทยัพพยญาณ
  <O:pวิปัสสนูกิเลส ๑๐

  <O:p<O:p
  ภังคานุปัสสนาญาณ ภยตูปัฏฐานญาณ อาทีนวญาณ นิพพิทาญาณ<O:p
  มุญจิตุกามยตาญาณ ปฏิสังขารุเปกขาญาณ สังขารุเบกขาญาณ<O:p
  อุปมาด้วยกา ของพวกเดินเรือทะเล อนุโลมญาณ
  <O:pญาณในปฏิสัมภิทาวรรค

  วิโมกข์มุข ๓ อนุวิปัสสนาวิโมกข์ ๓ <O:p


  โพธิปักขิยธรรม ๓๗<O:p

  สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ มรรค ๘
  <O:p<O:p
  วิปัสสนาภูมิ ๖<O:p
  ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๒
  <O:pปฏิจจสมุปบาท อริยสัจ ๔


  โอรัมภาคิยสัญโญชน์ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์
  <O:pสักกายทิฏฐิ เป็นอย่างไร วิจิกิจฉา เป็นอย่างไร สีลัพพตปรามาส เป็นอย่างไร
  <O:pกามราคะ เป็นอย่างไร ปฏิฆะเป็นอย่างไร มานะเป็นอย่างไร<O:p
  รูปราคะ เป็นอย่างไร อรูปราคะเป็นอย่างไร อุทธัจจะ เป็นอย่างไร
  <O:pอวิชชา เป็นอย่างไร


  ให้พรแก่สัตว์ ทั้งหลาย ให้พรแก่ร่าง ให้พรแก่มาร <O:p
  ปะจุร่าง การประหานกิเลส
  <O:pอภิธรรมปิฏก – ธัมมสังคณี


  โสดาปัตติมรรค โสดาปันผล ๓ ประเภท
  สกทาคามีผล สกทาคามิมรรค
  <O:pอนาคามิมรรค อนาคามีผล
  อรหัตตมรรค อรหัตตผล <O:p

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------


  ขอบพระคุณที่มา
  เว็บสมเด็จสุก
  http://somdechsuk.com

  :cool::cool::cool:
   
 3. ลุงชาลี

  ลุงชาลี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  2,961
  ค่าพลัง:
  +4,755
  สาธุ สาธุ สาธุ
  อิทัง ปุญญะผะลัง ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมนาย<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com[​IMG]</st1:personName>เวรทั้งหลาย จงโมทนา ส่วนกุศลนี้ และจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน
  <st1:personName w:st="on" ProductID="เวรทั้งหลาย จงมีความสุข"></st1:personName><st1:personName w:st="on" ProductID="เวรทั้งหลาย จงมีความสุข"></st1:personName>
  <st1:personName w:st="on" ProductID="เวรทั้งหลาย จงมีความสุข">และขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เทพยดาทั้งหลายที่ปกปักษ์รักษาข้าพเจ้า เทพยดาทั้งหลายทั่วสากลพิภพและพระยายมราช ขอเทพยดาทั้งหลาย และพระยายมราช จงโมทนาส่วนกุศลนี้และจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด</st1:personName>

  <st1:personName w:st="on" ProductID="เวรทั้งหลาย จงมีความสุข"></st1:personName><st1:personName w:st="on" ProductID="เวรทั้งหลาย จงมีความสุข"></st1:personName>
  <st1:personName w:st="on" ProductID="เวรทั้งหลาย จงมีความสุข">และขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ ให้แก่ท่านทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ก็ดีที่ล่วงลับไปแล้วก็ดี ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี ที่เสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี อาทิ บิดามารดา เป็นต้นขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด</st1:personName>
  <st1:personName w:st="on" ProductID="เวรทั้งหลาย จงมีความสุข"></st1:personName><st1:personName w:st="on" ProductID="เวรทั้งหลาย จงมีความสุข"></st1:personName>
  <st1:personName w:st="on" ProductID="เวรทั้งหลาย จงมีความสุข">[COLOR=blue][COLOR=red]และขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [/COLOR][COLOR=red]สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ ทุก ๆ พระองค์[/COLOR][COLOR=red]ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน [/COLOR][COLOR=red]มีพระราชประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จตามพระราชประสงค์ทุกประการเทอญ[/COLOR][/COLOR]</st1:personName>
  <st1:personName w:st="on" ProductID="เวรทั้งหลาย จงมีความสุข"></st1:personName><st1:personName w:st="on" ProductID="เวรทั้งหลาย จงมีความสุข"></st1:personName>
  <st1:personName w:st="on" ProductID="เวรทั้งหลาย จงมีความสุข">ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้ว ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิด หากไม่สามารถเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ได้ ขอให้คำว่า ไม่มี ไม่รู้ ไม่เป็น ไม่สำเร็จ จงอย่าได้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าเลย ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญ</st1:personName>
  สาธุ สาธุ สาธุ นะ โม พุท ธา ยะ
  นิพพานัง ปะระมัง สุขขัง

  http://palungjit.org/forums/ขம.ml#post3146526[.179/B]<!-- google_ad_section_end -->ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคท่อส่งน้ำถวาย วัดเขาชี จ.พิษณุโลก<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end -->
   
 4. wvichakorn

  wvichakorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  3,530
  ค่าพลัง:
  +9,134


  [​IMG]

  ขออนุโมทนาค่ะ

   
 5. จันทโค

  จันทโค เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  1,868
  ค่าพลัง:
  +35,594


  ขอบคุณท่านมากๆๆเลยนะครับ ที่เข้ามาทักผมนะครับ

   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 6 พฤษภาคม 2010
 6. barking dog

  barking dog เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มกราคม 2012
  โพสต์:
  767
  ค่าพลัง:
  +149
  เพิ่งเห็นที่นี่ด้วย
  อนุโมทนาสาธุ ด้วยสำนึกในพระคุณ เป็นอย่างสูง
   
 7. barking dog

  barking dog เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มกราคม 2012
  โพสต์:
  767
  ค่าพลัง:
  +149
  ตอนนี้ sun dog ระลึกได้เพียง ห้องพระปีติห้า และ ห้องพระยุคลหก
  ยังเข้าไม่ถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ 108 ในสองห้องนี้เลย
  จึงไม่ปรารถนาไปต่อ เรื่องฌาน หรือญาณ

  ตนพอใจ หยุดพิจารณาอยู่ แต่เพียงเท่านี้ ให้ถ่องแท้
  พระธรรมทั้งหลายลึกซึ้ง มีหลายอย่างเชื่อมต่อกับวัชรยาน
  ก้าวเดินช้าๆ อย่างมั่นคง
  ได้แค่ไหน เอาแค่นั้น
   
 8. นะมัตถุ โพธิยา

  นะมัตถุ โพธิยา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  562
  ค่าพลัง:
  +2,140
  เชิญปฏิบัติธรรม

  พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ

  ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

  วันวิสาขบูชา

  วันเสาร์ที่ 2 วันอาทิตย์ที่3

  วันจันทร์ที่ 4มิถุนายน 2555  เขียนโดย weera2548 เมื่อ ศ, 18/05/2012 - 09:24
  วันวิสาขบูชาแจกเหรียญพระพุทธมัชฌิมามุนี


  [​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]เชิญออกบูธ ร้านอาหาร เป็นทานเนื่องในวันวิสาขบูชา[​IMG]
  (พุทธชยันตี2600ปี) ติดต่อที่
  คณะ 5วัดราชสิทธาราม ซ.อิสรภาพ23 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
  กรุงเทพฯ โทร.084-651-7023


  กำหนดการปฏิบัติธรรมวิสาขบูชา 55

  วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2555 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 7
  เวลา 09.30-10.15 ลงทะเบียน รับอาหารเช้า รับศีล ขึ้นกรรมฐาน
  เวลา 10.15-11.00 รับประทานอาหารกลางวันปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย
  เวลา 13.00-14.00 ฟังธรรมบรรยาย ถามปัญหาธรรม พักดื่มน้ำปานะ
  เวลา 14.00-16.30 นั่งกรรมฐาน เดินจงกรม
  เวลา 16.30-17.00 ทำวัตรเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

  วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2555 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 7
  เวลา 06.30- 07.00 ทำวัตรเช้า เจริญภาวนา รับอาหารเช้า
  เวลา 11.00 – 13.00น. รับประทานอาหารกลางวันปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย
  เวลา 13.00-14.00 ฟังธรรมบรรยาย ถามปัญหาธรรม พักดื่มน้ำปานะ
  เวลา 14.00-16.30 เจริญจิตภาวนา เดินจงกรม ทำธุระส่วนตัว
  เวลา 16.30-17.00 ทำวัตรเย็น ลาศีลกลับบ้าน

  วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2555 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 (วิสาขบูชา)
  เวลา 06.30- 07.00 ทำวัตรเช้า เจริญภาวนา รับอาหารเช้า
  เวลา 09.30-10.00น. นักศึกษา สวดมนต์ขึ้นกรรมฐาน บอกกรรมฐาน
  เวลา 11.00 – 13.00น. รับประทานอาหารกลางวันปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย
  เวลา 13.00-14.00 ไหว้ครูกรรมฐาน ขึ้นกรรมฐานใหญ่ประจำปี 2555 ฟังธรรมบรรยาย ถามปัญหาธรรม
  พักดื่มน้ำปานะ นำนักศึกษาเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ
  เวลา 14.00-16.30 เจริญจิตภาวนา เดินจงกรม ทำธุระส่วนตัว (พระภิกษุลงปาฎิโมกข์)
  เวลา 16.30-17.00 ญาติโยม ทำวัตรเย็น สวดธรรมจักร ภิกษุนั่งอธิฐานจิต
  เวลา 19.00น.-20.00น. ฟังเทศน์ เวียนเทียน
  [​IMG]


   
 9. นะมัตถุ โพธิยา

  นะมัตถุ โพธิยา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  562
  ค่าพลัง:
  +2,140
  เชิญปฏิบัติธรรม พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ

  ทุกวัน

  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 19.00 น.
  ที่ คณะ 5 วัดราชสิทธาราม ซ.อิสรภาพ23 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

  ติดต่อ พระครูสิทธิสังวร
  โทร.084-651-7023​
   
 10. บัวเกี๋ยง

  บัวเกี๋ยง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มกราคม 2008
  โพสต์:
  551
  ค่าพลัง:
  +444
  มีโอกาสต้องไป
   
 11. นะมัตถุ โพธิยา

  นะมัตถุ โพธิยา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  562
  ค่าพลัง:
  +2,140
  ดวงแก้วพระโลกุดร
  (วิชาโบราณ สายพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ)​


  เมื่อแรกเรียนนั้น ท่านให้จัดเทียน ๕ เล่ม ธูป ๕ ดอก ข้าวตอก ๕ ที่ ดอกไม้ ๕ สี มาในวันพฤหัส ทำวัตร ๑ จบ


  คำอาราธนานั่งดวงแก้วโลกุดร


  อุกาสะ อุกาสะ ข้าจะขออาราธนาเอาซึ่ง พระรัตน อุปจารวิถี และ พระอัปปนาวิถีสมาธิ พระนวโลกุตรธัมเจ้าเก้าประการ สิบกับทั้งพระไตรปิฏกเจ้าทั้งสามประการ ข้าขอสมาทานเอาซึ่ง พระกสิณดวงแก้ว พระอุคคหนิมิต และ พระปฎิภาคนิมิต และ ห้อง ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุถฌาน ปัญจมฌาน ข้าขอเอาในห้อง ดวงแก้วมณีดำ ดวงแก้วไพฑูรย์ ดวงแก้วมณีโชติ ดวงแก้วบุญนาก ดวงแก้วธัมราช ดวงแก้วมโนหอรจินดา อันเกอิดมาแต่พระพุทธเจ้า แล มีด้วยประการฉันใดๆ ขอให้พระธัมเจ้าจงมาบังเกิดอยู่ใน จักขุทวาร มโนทวาร กายทวาร อยู่ในสันดานแห่งข้า ณ. บัดเดี่ยวนี้เถิด สัมมาอรหัง ๓ ที อรหัง ๓ ที นิพพานปัจโยโหนตุฯ

  (ยังมีต่ออีก...)

  --------------------------------------------------------------​

  ขอบพระคุณที่มา

  http://www.somdechsuk.org/download/duangkeawprakoludorn.doc

  :cool::cool::cool:
   
 12. นะมัตถุ โพธิยา

  นะมัตถุ โพธิยา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  562
  ค่าพลัง:
  +2,140
  ดวงแก้วพระโลกุดร (ต่อ)
  (วิชาโบราณ สายพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ)  ดวงแก้วมนินดำ

  เมื่อจะภาวนาในห้องดวงแก้วมนินดำ ให้ว่าดังนี้ อิติปิโส ภะคะวา อรหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจรณสัมปันโน ภาวนาว่า อะ สัง วิ เป็นปฐวีธาตุดิน ๒๑ เป็นคุณแห่งบิดาให้บังเกิดร่างกายต่างๆแล ถ้าจะภาวนาในห้องดวงแก้ว มนินดำ ท่านให้ตั้งกลางกระหม่อม แล้วย่างลงมาถึงคอหอย เมื่อได้ที่ให้ภาวนา อะ สัง วิ พระรัสมีดำเหมือนนิล มีสีดำสว่าง ลักษณะให้เย็นให้หนาว


  (ยังมีต่ออีก...)

  --------------------------------------------------------------​

  ขอบพระคุณที่มา

  http://www.somdechsuk.org/download/d...rakoludorn.doc
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 มีนาคม 2013
 13. นะมัตถุ โพธิยา

  นะมัตถุ โพธิยา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  562
  ค่าพลัง:
  +2,140
  กำหนดการปฏิบัติธรรม เสาร์ที่ 28-อาทิตย์ที่29 กันยายนปี 2556

  สายพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ


  ที่คณะ 5 และพระอุโบสถ วัดราชสิทธาราม (พลับ)

  ถนนอิสรภาพ ซ.อิสรภาพ 23 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ โทร.084-651-7023 ​
  กำหนดการ ปฏิบัติธรรมเดือนกันยายน 2556

  วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 แรม 9 ค่ำ เดือน 10
  เวลา 09.00-11.00 น. ลงทะเบียน รับทานอาหารเช้า ขึ้น-นั่งกรรมฐาน ทานอาหารเพล

  เวลา 13.00 น.-14.00น. ฟังบรรยายธรรม –ตอบปัญหา

  เวลา 14.00 น.- 17.00น. เจริญจิตภาวนา เดินจงกรม สวดมนต์เย็น ในพระอุโบสถ


  วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2556 แรม 10 ค่ำ เดือน 10

  เวลา 09.00-11.00 น. ทานอาหารเช้า ทำวัตรเช้า นั่งกรรมฐาน และทานอาหารเพล

  เวลา 13.00 น.-16.00น. ฟังบรรยายธรรม –ตอบปัญหา ทำวัตรสวดมนต์เย็น

  เวลา 16.00น.-20.00น. ลาศีล – กลับบ้าน
   
 14. นะมัตถุ โพธิยา

  นะมัตถุ โพธิยา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  562
  ค่าพลัง:
  +2,140
  ที่มาของพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ

  ทุติยสังคายนา
  ปรารภเรื่องภิกษุวัชชีบุตร แสดงวัตถุ ๑๐ ประการนอกธรรมนอกวินัย พระยศกากัณฑกบุตร เป็นผู้ชักชวนให้พระอรหันต์ ๗๐๐ รูป ใน ๗๐๐ รูปนั้นมี พระมันลิกะเถรเจ้า รวมอยู่ด้วย พระเรวตะเป็นผู้ถาม พระสัพพกามี เป็นผู้วิสัชชนา ประชุมทำที่วาสิการาม เมืองเวสาลี

  เมื่อพุทธกาลล่วงแล้วได้ ๑๐๐ ปี โดยพระเจ้ากาลาโศกราช เป็นศาสนูปถัมภก ทำสิ้นเวลา ๘ เดือนจึงเสร็จพระมันลิกะเถรเจ้า บอกพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ ให้แก่สัทธิวิหาริกสืบต่อมา คือ พระโสณกะเถรเจ้า พระโสณกะเถรเจ้า บอกพระกรรมฐานมัชฌิมา ให้กับ พระสิคควะเถรเจ้า และพระจัณฑวัชชีเถรเจ้า พระสิคควะเถรเจ้า บอกพระกรรมฐานมัชฌิมาให้กับ พระโมคลีบุตรติสสะเถรเจ้า และพระโสนันตะเถรเจ้า พระจัณฑวัชชี บอกพุทธพจน์ให้กับ พระโมคคัลลีบุตติสสะเถรเจ้า และพระโสนันตะเถรเจ้า พระโมคลีบุตรติสสะเถรเจ้า ขึ้นพระกรรมฐานมัชฌิมาให้กับ พระโสณเถรเจ้า และพระอุตระเถรเจ้า และให้สอบอารมณ์กับ พระโสนัตตเถรเจ้า

  ต่อมาพระโสณเถรเจ้า บอกพระกรรมฐานมัชฌิมาให้กับ พระชาลตะเถรเจ้า พระกิตตระเถรเจ้า พระภูริยะเถรเจ้า พระ อุตระเถรเจ้า บอกกรรมฐานให้กับ พระญาณเถรเจ้า พระมหาเถรทั้ง ๔ พระองค์ได้เข้าร่วม ตติยสังคายนา คือ ๑.พระโมคคัลลีบุตติสสะ ๒.พระโสนันตะเถร ๓.พระโสณเถร ๔.พระอุตรเถร  [​IMG]

  พระพุทธศาสนา ยุคหลังพุทธกาล ครั้งตติยสังคายนา

  พุทธกาล ล่วงแล้วได้ประมาณ ๒๑๖ ปี ก่อนตติยสังคายนา จึงหมดพระกรรมฐานแบบสันโดดคือ การเจริญพระกรรมฐานแบบกองใดกองหนึ่ง อย่างใด อย่างหนึ่ง ของพระมหาสาวกทั้งหลาย เหลือแต่พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ เป็นพระกรรมฐานทางสายกลาง ของพระราหุลเถรเจ้า

  เหตุที่เรียกพระ กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ

  เพราะ เป็นพระกรรมฐานที่ไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง ในพระสมถกรรมฐานทั้ง ๔๐ กอง และเรียนเป็นลำดับไปจนครบ ๔๐ กอง เป็นการรวบรวมเอาพระสมถะกรรมฐานทั้ง ๔๐ กอง และวิปัสสนาทั้งมวลไว้ในที่เดียวกันเพื่อไม่ให้พระสมถะกรรมฐาน ๔๐กอง และพระวิปัสสนาทั้งมวล แตกกระจายสูญหายไปในทางปฏิบัติ (คือไม่เหลือ แต่ตำรา) อีกทั้งไม่ให้ความสำคัญกับพระกรรมฐานกองใด กองหนึ่ง พระกรรมฐานแบบมัชฌิมา แบบลำดับ อันเป็นของ พระผู้เป็นเอตทัคคะ เป็นเลิศทาง เป็นผู้ใคร่ในการศึกษา ศีล สมาธิ ปัญญา คือ พระราหุลเถรเจ้า

  ตติย สังคายนา ปรารภเดียรถีย์มากมาย ปลอมบวชในพระพุทธศาสนา เพราะมีลาภสักการะเกิดขึ้นมาก พระอรหันต์ ๑,๐๐๐ รูป พระโมคคลีบุตรติสสะเถรเป็นประธาน ขณะนั้นพระชนมายุได้ ๑๑๘ พรรษา (ชนมายุ ๑๒๐ ปีจึงเข้านิพพาน) ประชุมทำสังคายนากันที่อโศการาม เมืองปาฏลีบุตร ประมาณปีพระพุทธศักราช ๒๓๔ โดยพระเจ้าอโศกมหาราช หรือพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภพ สิ้นเวลา ๙ เดือนจึงเสร็จ

  พระโม คคลีบุตรติ สสะเถรเจ้า ประสูติในเรื่อนของ นางโมคคลีพราหมณ์ ได้นามว่า ติสสะมานพ ชนมายุได้ ๑๖ พรรษา พระสิคควะเถร นำติสสะมานพ ออกบวชในพระพุทธศาสนา เพื่อเรียน พุทธมนต์ ติสสะมานพ บรรพชาแล้ว ได้บอกพระกรรมฐานมัชฌิมา เบื้องต้น มีปีติทั้งห้า พระยุคลทั้งหก สุขสมาธิสองให้สามเณรติสสะ เธอทำบริกรรม พุทโธ ในห้องพุทธานุสสติกรรมฐานนั้นอยู่ ละสักกายทิฎฐิ ละความสงสัยพระรัตนไตร ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว

  พระอาจารย์ คิดว่า ถ้าบอกพระกรรมฐานเพิ่มให้แก่สามเณรติสสะ เธอจะมีความขวนขวายน้อย ในการที่จะเรียนเอา พุทธพจน์
  พระ สิคควะเถร จึงส่งสามเณรติสสะ ไปเรียนพุทธพจน์ จาก พระจัณฑวัชชีเถรเจ้า ติสสะสามเณร ได้เรียนเอาพุทธพจน์นั้นทั้งหมด ยกเว้นวินัยปิฎก อุปสมบทแล้วยังไม่ได้พรรษา ทรงพระไตรปิฎก ครั้นพระอาจารย์ และอุปัชฌายะ นิพพานแล้ว ทรงเจริญกรรมฐานมัชฌิมาต่อจนจบตามลำดับ และบรรลุพระอรหันต์ และได้บอกพระกรรมฐานมัชฌิมา และพระพุทธพจน์ ธรรมวินัย แก่ภิกษุเป็นจำนวนมาก พระโมคคลีบุตรติสสะ เป็นพระอุปัชฌาย์ ของพระมหินท์เถรเจ้า พระโสณเถรเจ้า พระอุตรเถรเจ้า


  ที่มา (ตัดตอนจาก)
  ตำนานการสืบทอดพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ ของพระราหุลเถรเจ้า
  สืบต่อมาจนถึง สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก ไก่เถื่อน)
  พระครูสังฆรักษ์วีระ ฐานวีโร เรียบเรียง.  สามารถอัพเดทข้อมูลที่น่าสนใจ ด้วยการ "ถูกใจ" แฟนเพจ Facebook ได้ที่ :

  เวทาสากุ (กรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ วัดราชสิทธาราม)<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end -->
   
 15. นะมัตถุ โพธิยา

  นะมัตถุ โพธิยา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  562
  ค่าพลัง:
  +2,140
  เชิญปฏิบัติธรรมวันออกพรรษา 2556

  กำหนดการ ปฏิบัติธรรมเดือนตุลาคม 2556

  ที่คณะ 5 และพระอุโบสถ วัดราชสิทธาราม (พลับ)

  ถนนอิสรภาพ ซ.อิสรภาพ 23 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
  โทร.084-651-7023

  ----------------------------------------------------------

  วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11(ออกพรรษา)

  เวลา 09.00-11.00 น.
  ลงทะเบียน รับทานอาหาร-เช้า
  ขึ้น-นั่งกรรมฐาน
  ทานอาหารเพล

  เวลา 13.00 น.-14.00น.
  ฟังบรรยายธรรม –ตอบปัญหา

  เวลา 14.00 น.- 17.00น.
  เจริญจิตภาวนา เดินจงกรม
  สวดมนต์เย็น ในพระอุโบสถ

  -------------------------------------------------------

  วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 แรม 1 ค่ำ เดือน 11

  เวลา 09.00-11.00 น.
  ทานอาหารเช้า ทำวัตรเช้า
  นั่งกรรมฐาน และทานอาหารเพล

  เวลา 13.00 น.-16.00น.
  ฟังบรรยายธรรม –ตอบปัญหา
  ทำวัตรสวดมนต์เย็น

  เวลา 16.00น.-20.00น.
  ลาศีล – กลับบ้าน
   
 16. mngo

  mngo เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 เมษายน 2010
  โพสต์:
  607
  ค่าพลัง:
  +1,335
  โมทนาสาธุ ในความตั้งใจดีนะครับ ขอให้ท่านผู้ให้ธรรมแก่ผู้อื่นนี้ได้เจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไปนะครับ ปัจจัยบุญกุศลทั้งหลายขอให้ดลบรรดาลท่านให้ถึงซึ้งพระโพธิญาณนะครับ
   
 17. นะมัตถุ โพธิยา

  นะมัตถุ โพธิยา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  562
  ค่าพลัง:
  +2,140
  กำหนดการปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า2556-ต้อนรับปีใหม่2557

  สายพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ


  วันที่ 28-29-30-31 ธ.ค. 56- 1 ม.ค. 57

  ณ คณะ 5 วัดราชสิทธารามฯ (วัดพลับ)
  ถนนอิสรภาพ ซ.อิสรภาพ 23 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
  (แผนที่ดูรูปข้างล่าง)

  สนใจปฏิบัติธรรม เชิญติดต่อ:
  พระครูสิทธิสังวร (ดูรูปข้างล่าง)
  โทร .084-651-7023


  -------------------------------------------------------------------


  วันที่ 28-29-30-ธันวาคม 2556

  เวลา 07.00 น.- 12.00น.
  ลงทะเบียน รับประทานอาหารเช้า
  ขึ้นกรรมฐาน นั่งกรรมฐาน และรับประทานหารเพล

  เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
  ฟังบรรยายธรรม นั่งกรรมฐาน ทำวัตรสวดมนต์

  วันที่ 31ธ.ค. 56- 1 ม.ค. 57

  เวลา 07.00 น.
  รับทานอาหารเช้า ทำวัตรในพระอุโบสถ

  เวลา 11.00 น.- 16.00น.
  รับประทานอาหารเพล ฟังบรรยายธรรม
  ทำวัตรเย็นในพระอุโบสถ

  เวลา 23.30 น. สวดมนต์ในพระอุโบสถข้ามปี


  -------------------------------------------------------------------

  ที่มา :
  เว็บพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ
  เชิญคลิก Somdechsuk.org | เวทาสากุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 พฤศจิกายน 2013
 18. นะมัตถุ โพธิยา

  นะมัตถุ โพธิยา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  562
  ค่าพลัง:
  +2,140
  เชิญปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า2557-ต้อนรับปีใหม่2558


  สายพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ


  วันที่ 31 ธ.ค. 57 และ 1 -2 ม.ค. 58

  ณ คณะ 5 วัดราชสิทธารามฯ (วัดพลับ)
  ถนนอิสรภาพ ซ.อิสรภาพ 23 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
  (แผนที่ดูรูปในคห.ที่#17)

  สนใจปฏิบัติธรรม เชิญติดต่อ:
  พระครูสิทธิสังวร
  โทร .084-651-7023


  ------------------------------------------------------------------


  เว็บพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ
  เชิญคลิก Somdechsuk.org | เวทาสากุ
   
 19. นะมัตถุ โพธิยา

  นะมัตถุ โพธิยา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  562
  ค่าพลัง:
  +2,140
  เชิญปฏิบัติธรรม

  สายพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ

  วันที่ 29-30 สิงหาคม 2558

  ณ คณะ 5 วัดราชสิทธารามฯ (วัดพลับ)
  ถนนอิสรภาพ ซ.อิสรภาพ 23 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
  (แผนที่ดูรูปในคห.ที่#17)

  ท่านจะได้ศึกษา...
  สมถกรรมฐานครบ ๔๐ กอง และ มหาสติปัฎฐานครบ ๔ บรรพ
  อย่างเป็นลำดับที่ถูกต้อง ตามแบบแผนของ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร(สุก ไก่เถื่อน)
  โดยตรง...จากพระอาจารย์ใหญ่


  สนใจปฏิบัติธรรม เชิญติดต่อ:
  พระครูสิทธิสังวร
  โทร .084-651-7023
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 สิงหาคม 2015
 20. นะมัตถุ โพธิยา

  นะมัตถุ โพธิยา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  562
  ค่าพลัง:
  +2,140
  เชิญปฏิบัติธรรม

  สายพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ

  วันที่ ๒๓-๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

  ณ คณะ 5 วัดราชสิทธารามฯ (วัดพลับ)
  ถนนอิสรภาพ ซ.อิสรภาพ 23 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
  (แผนที่ดูรูปในคห.ที่#17)

  ท่านจะได้ศึกษา...
  สมถกรรมฐานครบ ๔๐ กอง และ มหาสติปัฎฐานครบ ๔ บรรพ
  อย่างเป็นลำดับที่ถูกต้อง ตามแบบแผนของ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร(สุก ไก่เถื่อน)
  โดยตรง...จากพระอาจารย์ใหญ่


  สนใจปฏิบัติธรรม เชิญติดต่อ:
  พระครูสิทธิสังวร
  โทร .084-651-7023

  ------------------------------------------------------------

  กำหนดปฏิบัติธรรม ๒๓-๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
  วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๕๘ ขึ้น๑๑ ค่ำเดือน ๑๑


  เวลา 09.30น.- 10.00น. ลงทะเบียน -ขึ้นกรรมฐาน


  เวลา 10.30 น -16.30.น. รับประทานอาหารเพล นั่งกรรมฐานสวดมนต์เย็น


  วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๕๘ ขึ้น ๑๒ ค่ำเดือน ๑๑


  เวลา 09.30น.- 10.00น. รับทานอาหารเช้า- สวดมนต์เช้า-นั่งกรรมฐาน


  เวลา 10.30 น -11.00น. นั่งสมาธิ- รับประทานอาหารเพล


  เวลา 13.30 น.- 16.30 นั่งกรรมฐาน- สวดมนต์เย็น


  วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๕๘ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑


  เวลา 06.00น.- 08.00 น ทานอาหารเช้า- สวดมนต์ในโบสถ์


  เวลา 10.30 น -11.00น. นั่งกรรมฐาน รับประทานอาหาร


  เวลา 13.30 น.- 16.30 นั่งกรรมฐาน-เดินจงกรม- ลาศีลกลับ

  -------------------------------------------------------------

  ที่มา http://www.somdechsuk.org/node/297
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - พระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ หลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับผู้ปรารถนาพุทธภูมิ
 1. ds39915
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  820
 2. ds39915
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  634
 3. นะมัตถุ โพธิยา
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,721
 4. นะมัตถุ โพธิยา
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  912
 5. นะมัตถุ โพธิยา
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  675

แชร์หน้านี้

Loading...