เรื่องเด่น เครือข่ายพระสงฆ์ลุ่มน้ำโขง เผยแพร่พุทธศาสนา

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 10 กันยายน 2017.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  723
  กระทู้เรื่องเด่น:
  318
  ค่าพลัง:
  +1,040
  นานาชาติลุ่มน้ำโขง ไทย ลาว กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม และ จีน เรื่องของพระพุทธศาสนาถือว่ามีความสำคัญต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในช่วงปลายปี 2558 เป็นต้นมา เนื่องจากศาสนาถูกจัดอยู่ในเสาหลักเรื่องประชาคมทางสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนด้วย เพราะประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงนับถือศาสนาพุทธ อีกทั้งยังมีพรมแดนประเทศเชื่อมติดกันจึงมีวิถีชีวิตด้านภาษาคล้ายกัน สร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง

  เมื่อวันที่ 9–10 ส.ค. 2560 นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผวจ.ขอนแก่น นายภิญโญ ประกอบผล รอง ผวจ.ขอนแก่น ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย, ลาว, เมียนมา, กัมพูชา, เวียดนาม และ จีน) ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น และ โรงแรมอวานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดย พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ดำเนินการซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการคือพระนักเผยแผ่ประเทศไทย ลาว เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม จีน จำนวน 40 รูป พระภิกษุสงฆ์ สามเณร พระนักเผยแผ่ในประเทศไทย จำนวน 100 รูป คณาจารย์ พระนักศึกษา นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขต จำนวน 300 รูป/คน

  และนักวิชาการ นักการศาสนา คณาจารย์ นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใน จ.ขอนแก่น จำนวน 60 คน ถือเป็นการสร้างความมั่นคงในพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่ชาวพุทธศาสนิกชน และ พระสงฆ์ลุ่มน้ำโขงจับมือร่วมสรรค์สร้างสันติภาพโลก

  e0b988e0b8b2e0b8a2e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b887e0b886e0b98ce0b8a5e0b8b8e0b988e0b8a1e0b899e0b989.jpg

  นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มน้ำโขงฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ในประเทศแถบลุ่มน้ำโขง เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างพระสงฆ์ในประเทศแถบลุ่มน้ำโขง ทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการศาสนา ได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเป็นการสร้างความมั่นคงในพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่ชาวพุทธศาสนิกชนสืบไป ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักกับภาพที่พระสงฆ์อาเซียนโดยเฉพาะลุ่มแม่น้ำโขงจะได้มีการประชุมเพื่อสร้างศักยภาพในการเป็นผู้นำทางด้านจิตใจให้กับประชาชนในภูมิภาคนี้และเป็นตัวอย่างให้กับชาวโลก

  พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน กล่าวว่า โครง การดังกล่าวเกิดขึ้นมา เพื่อเป็นการหารือถึงอุปสรรคที่เป็นการเผย แผ่พระพุทธศาสนาในเขตลุ่มแม่น้ำโขง เพราะปัจจุบันสื่อดิจิตอลเข้ามามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์ในสังคมโลกอย่างมาก ไม่เฉพาะกับทางโลกเท่านั้นที่ต้องเท่าทันสื่อ พระสงฆ์ก็ต้องรู้เท่าทันสื่อดิจิตอลเช่นเดียวกัน

  ในการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 5 ได้สรุปเป็นสังเขปว่า ปัจจุบันความท้าทายเป็นเรื่องที่ต้องแสวงหาความรู้ใหม่เพื่อนำมาสู่การพัฒนา โดยเฉพาะในยุคไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้น ผลสะท้อนถึงความท้าทายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตลุ่มน้ำโขง ซึ่งเป็นยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงมีเรื่ององค์ความรู้เป็นเรื่องแรกที่เป็นสิ่งที่ท้าทายถึงการที่จะเผย แผ่พระพุทธศาสนา เพราะทุกวันนี้การที่จะเทศน์อย่างเดียวไม่ได้ จะต้องมีการใช้เทคโน โลยีในการให้กลุ่มคนทุกกลุ่มเข้าถึงการฟังเทศน์ การเข้าถึงธรรมะในรูปแบบต่าง ๆ อาจจะเป็นการใช้สื่อออนไลน์ในการถ่ายทอดธรรม

  b988e0b8b2e0b8a2e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8aae0b887e0b886e0b98ce0b8a5e0b8b8e0b988e0b8a1e0b899e0b989-1.jpg

  ฉะนั้นแล้ว ความท้าทายยุคไทยแลนด์ 4.0 กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตลุ่มน้ำโขง พระสงฆ์ในประเทศเขตลุ่มน้ำโขง จะต้องสร้างองค์ความรู้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยใช้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแกนหลักในการสร้างมิติทางการเผยแผ่รูปแบบใหม่ร่วมกัน เพื่อให้หลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาแพร่หลายออกไปในทุกสารทิศ มีผู้ศรัทธาเลื่อมใส เคารพ ยำเกรง ในพระรัตนตรัย น้อมนำเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ โดยยึดหลักประโยชน์ และความสุข ของปวงชนเป็นสำคัญ.

  ——————————-

  ก่อสิทธิ์ กองโฉม

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.dailynews.co.th/article/597162
   
Loading...

แชร์หน้านี้

Loading...