เพจ คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง, 17 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,589
  ค่าพลัง:
  +4
  นอนภาวนาหลับ..
  “ถ้าภาวนาถ้าง่วงจะหลับปล่อยเลย ถ้าภาวนาไป
  ถ้าจะหลับ ถ้าจิตไม่ถึงปฐมฌานมันจะหลับไม่ได้
  ก็ไม่ต้องใช้เวลามากนะ ถ้าภาวนาไปได้ ๒-๓ คำ
  ก็หลับ ก็ต้องปล่อยเลย เพราะว่าจิตเข้าถึงฌาน
  ถ้าขณะที่หลับอยู่ ก็ถือว่าเป็นการทรงฌานอยู่
  ตลอดเวลา”

  จาก ธัมมวิโมกข์ ฉบับ ๒๙๐ หน้า ๑๗

  .jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
 2. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,589
  ค่าพลัง:
  +4
  “… ไอ้ตัวสงบนี่ต้องระวังให้ดีนะ มันไม่ใช่ว่าง
  คำว่าสงบนี่ไม่ใช่ว่าง จิตของคนนี่มันไม่ว่าง คือว่า
  มันต้องเกาะส่วนใดส่วนหนึ่ง ถ้ามันละอกุศล มันก็ไป
  เกาะกุศล ไอ้จิตตัวที่เรียกว่าสงบก็เพราะว่า สงบจาก
  กรรมที่เป็นอกุศล คืออารมณ์ที่เป็นอกุศล อารมณ์ชั่ว
  สงบความปรารถนาในการเกิด อารมณ์สงบคือไม่คิด
  ว่าเราต้องการความเกิดอีก และจิตก็มีความสงบ เห็น
  ว่าสภาพร่างกายนี้ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เราไม่มีใน
  ร่างกาย ร่างกายไม่มีในเรา ไอ้ตัวคิดว่าเรา ว่าของ
  เรานี่สงบไป สงบตัวยึดถือวัตถุก็ตาม สิ่งมีชีวิตก็ตาม
  ว่าเป็นเรา เป็นของเรา นี่สงบตัวนี้นะ มีอารมณ์เป็น
  ปกติอยู่เสมอ คิดว่าอัตภาพร่างกายนี้ไม่มีเรา ไม่มี
  ของเรา และมันก็ไม่มีอะไรเป็นเราอีก หาตัวเราในนั้น
  ไม่ได้ ..”

  ที่มา: โอวาทหลวงพ่อวัดท่าซุง เล่ม ๑ หน้า ๖๓

  .jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
 3. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,589
  ค่าพลัง:
  +4
  ” จงอย่าสนใจกับจริยาของบุคคลอื่น เขาจะดีมัน
  เรื่องของเขา เขาจะชั่วมันเรื่องเขาชั่ว แต่เราบังคับ
  ใจของเราให้อยู่ในด้านของความดีเป็นปกติก็แล้ว
  กัน นี่อารมณ์อย่างนี้ขอบรรดาทุกท่านต้องทรง
  อารมณ์ให้ได้ ”
  ..หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  .jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
 4. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,589
  ค่าพลัง:
  +4
  พ่อสอนลูก..
  พ่อน่ะเป็นคนเดียวนะลูกนะ บางทีลูกของพ่อ
  ก็นึกชื่อไม่ออก เพราะอะไร เพราะพ่อเหน็ดเหนื่อย
  ความเหนื่อยของพ่อนี่ลูก พ่อเหนื่อยจริงๆ แต่เพื่อลูก
  แล้วพ่อก็พร้อม แม้พ่อจะเหนื่อยแทบขาดใจตายเสีย
  เวลานี้ พ่อก็ทำ
  อีกประการหนึ่ง สังคหวัตถุ ลูกรัก ที่จะยึดเหนี่ย
  วน้ำใจซึ่งกันและกันไว้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชา
  ความรู้ คือ มโนมยิทธิ ที่พ่อให้ไว้ ต้องรักษาไว้ด้วย
  ชีวิตจิตใจของลูก จับไว้โดยเฉพาะพระนิพพานเป็น
  อารมณ์ การจะทบทวนชีวิตเป็นของดี ว่าเราเกิดมา
  แล้วกี่ชาติ มันเสียหายตรงไหนบ้าง มันทรงอะไรไว้
  ได้บ้าง ทรัพย์สินที่หาไว้ได้เวลานั้น
  ของลูกจงจำ การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า
  อยู่หัว ทรงให้เราตั้งศูนย์สงเคราะห์คนยากจนในถิ่น
  ทุรกันดาร แล้วทรงประทานพระราชทรัพย์ร่วมด้วย
  และของที่โดยเสด็จพระราชกุศลก็มาก ควรทำต่อ
  ไป ถ้าพ่อตายแล้ว พวกลูกยังทำกิจนี้อยู่ ก็ชื่อว่าลูก
  ยังเกาะชายจีวรของพ่ออยู่

  ที่มา : จาก คำสอนหลวงพ่อวัดท่าซุง เล่ม ๕

  .jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
 5. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,589
  ค่าพลัง:
  +4
  วิธีจูงจิตผู้ป่วยใกล้ตาย

  “..ถ้าป่วยใหม่ๆ อาตมาแนะนำให้ทำดังนี้คือ

  ๑) ให้นำพระพุทธรูป ผ้าไตรจีวร พร้อมอาหารและ
  ของใช้ที่จำเป็น นำไปให้ผู้ป่วยเห็นและให้ตั้งจิต
  อธิษฐานว่า
  “ของทั้งหมดนี้ขอถวายเป็นสังฆทานแก่พระสงฆ์
  ในพระพุทธศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลผลบุญทั้งหมด
  นี้ให้เจ้ากรรมนายเวรของผู้ป่วยได้โมทนาและอโหสิ
  กรรมให้ผู้ป่วยด้วย”
  แล้วญาติก็นำของทั้งหมดไปถวายพระเป็น
  สังฆทาน จิตใจของผู้ป่วยจะได้สบายเพราะได้เห็น
  พระพุทธรูปและได้ทำบุญ

  ๒) ถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีก ก็ควรนำเงินจะมากหรือน้อย
  ตามแต่ศรัทธา ให้ผู้ป่วยถือเงินไว้และให้ตั้งจิต
  อธิษฐานว่า
  “เงินจำนวนนี้ขอถวายชำระหนี้สงฆ์ตั้งแต่อดีต
  จนถึงปัจจุบัน ถ้าเคยไปหยิบหรือนำของสงฆ์มาโดย
  เจตนาหรือไม่ได้เจตนาก็ตาม”

  ๓) ในระหว่างที่นอนป่วยอยู่ ควรนำพระพุทธรูปมา
  ตั้งไว้ให้ผู้ป่วยได้มองเห็น อย่าไปตั้งไว้ในที่ผู้ป่วย
  เห็นไม่ถนัด ผู้ป่วยลืมตาขึ้นมาเมื่อใดก็จะได้เห็น
  พระทันที จิตของผู้ป่วยจะได้จับอยู่ที่พระใจจะสบา
  ยช่วยให้คลายจากทุกขเวทนาได้บ้าง และถ้าตาย
  เมื่อใดก็จะไม่ลงนรก

  ๔) ถ้าป่วยมากมีทุกขเวทนามาก ควรแนะนำสั้นๆ ให้
  นึกถึงพระพุทธเจ้า หรืออย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่า ถ้า
  ไปแนะนำยาวๆ จะเกิดอาการกลุ้ม

  ๕) ถ้าต้องการให้ผู้ป่วยตายแล้วไปพระนิพพาน ให้
  นึกภาวนาว่า “นิพพานัง สุขัง” ถ้าคิดว่าป้องกันไม่ให้
  ลงนรกก็ให้ภาวนาว่า “พุทโธ” ให้บอกสั้นๆ อย่าบอก
  ยาว

  ๖) ถ้าผู้ป่วยภาวนาไม่ไหว ก็ให้นึกถึงพระพุทธรูปอง
  ค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ ให้นึกถึงพระไว้หรือจะนึกถึงพระ
  สงฆ์ก็ได้ อย่าไปแนะนำยาวๆ เพราะเวลานั้นทุกขเว-
  ทนามากจะทำให้กลุ้ม ดีไม่ดีจิตใจเขาดีอยู่แล้ว ถ้า
  แนะนำไม่ดี พูดมากไปเขาจะกลุ้มจะทำให้ลงนรกไป
  ให้ดูตาคนป่วย ถ้าตาลอยๆ ตาปรือๆ อย่าไปพูดมาก

  ฉะนั้น การแนะนำคนป่วยก่อนตาย ต้องระมัดระวัง
  ให้ดี..”

  จาก..หนังสือ ตายไม่สูญ…แล้วไปไหน
  โดย…หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

  1503976503_67_วิธีจูงจิตผู้ป่วยใกล้ต.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
 6. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,589
  ค่าพลัง:
  +4
  “ถ้ายังหวังการเกิดในโลกก็ไม่มีความสุข มีแต่ความ
  ทุกข์ จะพบแต่ความไม่แน่นอน เพราะความสุขจะ
  เกิดได้จากความแน่นอนเท่านั้น ฉะนั้น ขอบรรดา
  ท่านพุทธบริษัททุกท่าน หวังนิพพานเป็นที่ไป
  คนหวังนิพพานคือ
  (๑) รู้จักการให้ทาน เป็นการตัดโลภะ ความโลภ ที
  ละน้อย
  (๒) รู้จักการรักษาศีล ศีลมีเมตตากรุณาคุ้มครอง
  เป็นเหตุตัดโทสะ ความโกรธ ทีละน้อย
  (๓) การเจริญภาวนา เพื่อตัดโมหะ ความหลง”

  (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน)
  จากหนังสือ ธัมมวิโมกข์ ฉบับที่ ๒๙๑ หน้า ๑๓

  1503976144_140_ถ้ายังหวังการเกิดในโลก.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
 7. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,589
  ค่าพลัง:
  +4
  ภาวนาไม่อยู่.. ให้หันมาพิจารณา

  ……..”ในการบางคราวการภาวนาอยู่อย่างนี้ จิตเกิดมี
  อารมณ์ฟุ้งซ่านเกินที่จะภาวนาได้ ทั้งนี้จะเป็นเพราะ
  เหตุใดก็ตาม เมื่ออารมณ์จิตเกิดฟุ้งซ่านห้ามปรามไม่
  ไหว นักปฏิบัติมักจะเกิดความกลัดกลุ้มใจ เพราะบัง
  คับใจไม่อยู่

  เมื่อเห็นว่าจิตจะบังคับให้อยู่ในวงแคบ คือคิด
  เฉพาะคำภาวนาไม่อยู่แล้ว ท่านให้หาทางพิจารณา
  แทน เพราะการพิจารณาเป็นอารมณ์คิดเหมือนกัน
  แต่ว่าคิดในทางละทางปรง จะพิจารณาตาม
  กรรมฐานกองใดก็ได้

  เช่นพิจารณาว่าเราต้องตายเป็นธรรมดา ไม่
  ล่วงพ้นความตายไปได้ ต้องป่วยไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความป่วยไข้ไปได้ ต้องพลัดพรากจาก
  ของรักของชอบใจเป็นธรรมดา ไม่สามารถจะหลีก
  เลี่ยงกฎธรรมดานี้ไปได้

  หรือจะพิจารณาตามอสุภกรรมฐานให้เห็นว่า
  อะไรๆ ก็ไม่มีความสวยสดงดงามคงสภาพ ตามที่
  กล่าวไว้ในอสุภ ๑๐ ประการ หรือพิจารณากาย ตาม
  ในกายคตานุสสติก็ได้

  กรรมฐานที่ท่านสอนให้พิจารณามีมากมาย เรา
  เลือกเอากรรมฐานประเภทพิจารณา มาพิจารณา
  แก้อารมณ์ซ่าน

  กรรมฐานที่เป็นบทภาวนามีกำลังเป็นสมาธิ ส่ว
  นใหญ่เป็นฌาน กรรมฐานประเภทพิจารณามีกำลัง
  ในขั้นอุปจารฌาน ได้ผลเหมือนกัน

  กรรมฐานภาวนาสร้างจิตให้มีกำลังเข้มแข็ง
  กรรมฐานพิจารณาทำให้เกิดความฉลาดรู้ตามความ
  เป็นจริง เป็นผลให้เกิดนิพพิทาญาณ เป็นเหตุให้ได้
  มรรคผลรวดเร็ว ต่างฝ่ายก็ดีด้วยกัน เราไม่ได้อย่าง
  โน้นก็ได้อย่างนี้ ดีกว่าปล่อยให้จิตใจกลัดกลุ้ม”

  (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง)

  1503975784_741_ภาวนาไม่อยู่-ให้หันมาพ.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
 8. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,589
  ค่าพลัง:
  +4
 9. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,589
  ค่าพลัง:
  +4
  การสวดมนต์อานิสงส์ใหญ่จริงๆ อยู่ที่เจตนา จิต
  มีความเคารพในพระพุทธเจ้า พระธรรม และ
  พระอริยสงฆ์จริง เวลาสวดก็สวดด้วยเคารพจริง
  ถึงสวดน้อยก็มีอานิสงส์ใหญ่
  ถ้าสวดเรื่อยเปื่อยว่าส่งเดช ไม่ตั้งใจ อย่างนี้สวด
  มากก็มีอานิสงส์น้อย

  โดย…หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1503975063_504_การสวดมนต์อานิสงส์ใหญ่.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
 10. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,589
  ค่าพลัง:
  +4
  การทรงสมาธินี้วันหนึ่งจะได้เล็กๆ น้อยๆ ๒-๓ นาที
  ก็ตาม อย่างนี้องค์สมเด็จพระชินศรีก็ทรงสรรเสริญ
  ว่าเป็นผู้ไม่ว่างจากฌาน คนที่จิตไม่ว่างจากฌาน
  ตายแล้วลงนรกไม่เป็น

  จากหนังสือ คำสอนหลวงพ่อวัดท่าซุง ๔๗

  1503974703_235_การทรงสมาธินี้วันหนึ่ง.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
 11. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,589
  ค่าพลัง:
  +4
  ” ..ความดีไม่หนีเราไปไหน ในเมื่อเราทำความดี
  ใครเขาจะหาว่าเราเลว เราชั่วก็ช่างเขา จงจำวาจา
  ของพระพุทธเจ้าไว้ว่า นินทา ปสังสา ขึ้นชื่อว่า
  นินทาและสรรเสริญ เป็นธรรมดาของโลก ไม่มีใคร
  หนีการนินทา ไม่มีใครจะหนีการสรรเสริญได้
  ขอลูกจงปิดหู ลูกจงปิดตา ลูกจงปิดใจ อย่ารับ
  คำทั้ง ๒ ประการ ทั้งคำนินทาและสรรเสริญ ถ้าลูก
  ไปรับเมื่อไรลูกจะมีแต่ความทุกข์ใจเมื่อนั้น ..”

  จากหนังสือ ธรรมปฏิบัติ ๓๙

  1503974343_340_ความดีไม่หนีเราไปไหน-ใ.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
 12. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,589
  ค่าพลัง:
  +4
  “เวลาที่จะตายเข้ามาจริงๆ ไม่มีใครเขามาแบ่ง
  เบาภาวะทุกขเวทนาไว้ เราเท่านั้นเป็นผู้เดียวที่รับ”

  ธรรมปฏิบัติ ๓๕ หน้า ๗๖

  1503973983_705_เวลาที่จะตายเข้ามาจริง.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
 13. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,589
  ค่าพลัง:
  +4
  “..ถ้าลูกทุกคนของพ่อถูกเขานินทาว่าร้าย จงอย่า
  สะเทือน พ่อไม่เคยสอนลูกให้นินทาใคร แล้วพ่อก็
  ไม่เคยสอนลูกให้รับคำนินทาและสรรเสริญ แต่มีคน
  บางพวก ยังชอบเดือดร้อนกับเรื่องของบุคคลอื่น พ่อ
  สงสารคนประเภทนี้ ว่าจะไปแย่งที่ของเทวทัตอยู่
  เพราะจิตใจของเขาไม่มีความยุติธรรม จิตใจของ
  เขาไม่มีความดีประสมอยู่เลย จิตใจของเขามีแต่อา
  รมณ์เลวอยู่ทุกเวลา..”

  พระราชพรหมยาน (พ่อสอนลูก หน้า ๑๓)

  1503973623_591_ถ้าลูกทุกคนของพ่อถูกเ.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
 14. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,589
  ค่าพลัง:
  +4
  จำไว้ว่า คำด่า คำนินทา หรือคำสรรเสริญ ไม่มี
  ประโยชน์ เราจะดีจะชั่ว มันอยู่ที่ตัวเราทำเท่านั้น
  ถ้าเราทำดีอยู่แล้ว ใครเขาจะนินทาว่าชั่ว มันก็เป็น
  เรื่องของเขา

  หลวงพ่อปาน โสนันโท

  1503973265_559_จำไว้ว่า-คำด่า-คำนินทา-ห.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
 15. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,589
  ค่าพลัง:
  +4
  “อย่าทะนงตน คิดว่าเราเป็นคนดี ถ้าคิดว่าดีเป็นผู้
  วิเศษเมื่อไร เมื่อนั้นแหละกรรมใหญ่ อันตรายใหญ่
  จะมาถึงท่าน ที่เราเรียกกันว่าความประมาท”

  (ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า หน้า ๒-๓)

  1503972904_267_อย่าทะนงตน-คิดว่าเราเป็.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
 16. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,589
  ค่าพลัง:
  +4
  “..เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน เพื่อให้ได้บุญมากขึ้น
  จงโมทนาบุญของฉัน ฉันบำเพ็ญกุศลมาตั้งแต่ต้น
  เริ่มต้นไกลลิบเชียวนะ เมื่อไรก็ตามจนกระทั่งถึง
  ปัจจุบัน ฉันจะมีความสุขเพียงใดเพราะบุญนี้ ขอ
  เธอจงโมทนารับผลเช่นเดียวกับฉันนับตั้งแต่บัด
  นี้เป็นต้นไป..”

  (ธัมมวิโมกข์ ฉบับ ๒๐๓ หน้า ๖๘)

  -เ.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
 17. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,589
  ค่าพลัง:
  +4
  “..พ่อขอแนะนำว่า สักกายทิฏฐิตัวเดียว ลูกรัก
  คือ อย่าสนใจในรูป รูปเราก็ดี รูปเขาก็ดี รูป
  วัตถุธาตุก็ดี ตัดกันเสียที เรื่องการเกิดเป็นมนุษย์
  เป็นเทวดาหรือพรหม เลิกกัน เราไม่ต้องการมันต่อ
  ไป เพราะว่ามันเป็นของไม่ดี เราไปนิพพานกันดีกว่า
  นอนให้เป็นสุข..”

  พระราชพรหมยาน (พ่อรักลูก หน้า ๑๑๐)

  -สักกายทิ.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
 18. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,589
  ค่าพลัง:
  +4
  ตายแล้วไม่สูญ

  ” คนเราตายแล้ว ถ้ามีสภาพสูญ ก็ไม่มีศัพย์ว่าตก
  นรก หรือเป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสัตว์เดรัจฉาน
  และก็ไม่มีคำพูดว่า ไปสวรรค์ ไปพรหมโลก ไป
  นิพพาน แต่นี่อาศัยว่าการตาย ร่างกายมันตาย
  อทิสสมานกายไม่ตาย

  ถ้ากำลังใจของเราเลวก่อนตาย จิตน้อมไปในด้าน
  ของอกุศล อกุศลจะนำไปในแดนอบายภูมิทั้ง ๔
  มีสัตว์นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน เป็นต้น

  ถ้าจิตของเราก่อนจะตายน้อมไปในด้านของกุศล
  กุศลก็จะพาไปในแดนของความสุข มีสวรรค์ มีพร-
  หมโลก ถ้าหากว่าไม่ติดในร่างกาย ก็พาไปนิพพาน”

  โอวาทหลวงพ่อวัดท่าซุง เล่ม ๓ หน้า ๑๖๖

  .jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
 19. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,589
  ค่าพลัง:
  +4
  ตอบปัญหาธรรม – โดย..หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง

  ผู้ถาม : หลวงพ่อ ครับ คือสงสัยว่า คนที่ทำทานก็ดี
  รักษาศีลก็ดี แต่ว่าทำเล็กๆน้อยๆ แต่ก็ทำเป็นประจำ
  แต่มาฝึก…มโนมยิทธิ..ไม่ได้สักที ตั้งใจจะไปนิพพาน
  ชาตินี้ กระผมไม่มีโอกาสจะไปได้แน่ เพราะไม่ได้
  มโนมยิทธิ ขอให้หลวงพ่อช่วยให้กำลังใจหน่อยเถิดครับ

  หลวงพ่อ : การไปนิพพาน นี่นะ มโนมยิทธิ นี่ก็เป็น
  หมวดที่ ๓ ที่เรียกว่า…ฉฬภิญโญ..ไปนิพพานจริงๆ
  เขาไปได้ทั้ง ๔ หมวดนั่นแหละ.. สุกขวิปัสสโก ก็ไปได้ เตวิชโช ก็ไปได้.. ฉฬภิญโญ ก็ไปได้.. ปฏิสัมภิ
  ทัปปัตโตก็ไปได้ ได้เหมือนกัน คนที่เขาไม่ได้ฝึก มโนมยิทธิเขาไม่ได้อภิญญา เขาสามารถไปได้เยอะแยะไป มันขึ้นอยู่กับ…กำลังใจที่ตัดกิเลส..

  จากหนังสือ ทุกคนอยากรู้ (ของวัดท่าซุง) หน้าที่ 82

  -โดย-หลวงพ่.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
 20. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,589
  ค่าพลัง:
  +4
  “เรื่องปรารถนาพุทธภูมินี่ พระองค์ปรารถนามา
  นาน เท่าที่ทราบพระองค์ปรารถนามานาน
  แต่เวลานี้ บารมีก็เป็นปรมัตถบารมีแล้ว ก็เหลือ
  อีกเพียง ๕ ชาติ ก็จะไปจบกิจ”

  โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
  ธัมมวิโมกข์ฉบับ ๑๘๐ หน้า ๑๑

  .jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - คำสอนหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง
 1. พุทโธอวโลกิเตศวร
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  79
 2. SiTa
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  5,990
 3. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง
  ตอบ:
  863
  เปิดดู:
  2,186
 4. มันไม่แน่
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  999
 5. danetkung
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  7,226
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...