เรื่องเด่น “บวชถวายเป็นพระราชกุศล” ในหลวง ร.9 เจ้าหน้าที่รัฐ ลาได้ 15 วัน 16-30 ต.ค.

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย SiTa, 8 กันยายน 2017.

 1. SiTa

  SiTa เป็นที่รู้จักกันดี ทีม ธรรมทาน

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  9,509
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,099
  ค่าพลัง:
  +30,897
  “บวชถวายเป็นพระราชกุศล” ในหลวง ร.9 เจ้าหน้าที่รัฐ ลาได้ 15 วัน 16-30 ต.ค.

  tnews_1504597948_102.jpg

  เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า

  ครม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอ ดังนี้

  1. ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ

  โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนปกติ โดยเตรียมการจนถึงวันลาสิกขา ระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560 รวมเป็นเวลา 15 วัน

  2.การใช้สิทธิการลาตามข้อ 1 ให้สิทธิแก่ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการมาแล้ว สามารถจะลาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ได้อีก

  3.ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการ หากได้ลาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้แล้ว ไม่มีผลกระทบถึงสิทธิในการลาอุปสมบทในอนาคต ซึ่งเป็นการใช้สิทธิการลาอุปสมบทครั้งแรกตั้งแต่เริ่มราชการ ตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

  โดยยังคงได้ สิทธิการลาอุปสมบทและยังคงได้สิทธิในการรับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  4.ผู้ลาอุปสมบทจะต้องเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการที่ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้นเป็นโครงการอย่างชัดเจนและมีการจัดอบรมตามหลักสูตร สำหรับผู้บวชระยะสั้นที่คณะสงฆ์กำหนด ภายในระยะเวลาที่กำหนดของโครงการแต่ไม่เกิน 15 วัน หากอุปสมบทเป็นเอกเทศโดยไม่ได้เข้าร่วมโครงการตามที่กำหนด จะไม่ได้รับสิทธิในการลาตามมติคณะรัฐมนตรี

  พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวว่า โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  โดยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้องอย่างแพร่พลาย โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ส่วนราชการและภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้น จังหวัดละ 89 คน รวม 6,853 คน

  ทั้งนี้ สถานที่ดำเนินการ ได้แก่ วัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งจังหวัดและพศ.จังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคม ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560 โดยไม่รวมวันเตรียมการ

  แนวทางดำเนินการ มีดังนี้ 1.ต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน 2.ต้องจัดทำเป็นโครงการมีการกำหนดรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน 3.การจัดพิธีการต่าง ๆ ต้องเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ เรียบง่าย ประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4.ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกิจกรรมโดยทั่วกันและให้ข้าราชการเป็นต้นแบบแก่ประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยให้สิทธิในการลาอุปสมบทบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลได้โดยไม่ถือเป็นวันลา

  MG_7655.jpg

  แหล่งที่มา : http://www.tnews.co.th
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - “บวชถวายเป็นพระราชกุศล” ในหลวง เจ้าหน้าที่รัฐ
 1. SiTa
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,831
 2. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  687
 3. SiTa
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,028
 4. SiTa
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  931

แชร์หน้านี้

Loading...